Покана за събиране на оферти с предмет: „Доставка на мрежови многофункционални устройства с функции за печатане, копиране, сканиране и факс”

Покана за събиране на оферти с предмет: „Доставка на мрежови многофункционални устройства с функции за печатане, копиране, сканиране и факс”

 

 

Срокът за подаване на офертите е до 17:00 ч. на 10.05.2016 г. (вторник).</>


» [03.05.2016 г.]

Съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗОП, Възложителят по собствена инициатива е направил промяна в документацията на обществената поръчка, както следва:

Срокът за получаване на офертите е удължен до 17:00 часа на 14.05.2016 г. (събота). Номер на импортирания документ в АОП е 9053114.


» [03.06.2016 г.]

Протокол от работата на комисията

Share this post