Покана за събиране на оферти с предмет: ,,Изготвяне на проект за преустройство и промяна функционалното предназначение на помещение (лаборатория № 203) – в помещение за съхраняване на арбитражни проби (склад за течни горива), в сградата на ДАМТН, намираща се на ул. ,,Петър Мутафчиев“ № 2, гр. София“

Покана за събиране на оферти с предмет: ,,Изготвяне на проект за преустройство и промяна функционалното  предназначение на помещение (лаборатория № 203) – в помещение за съхраняване на арбитражни проби (склад за течни горива), в сградата на ДАМТН, намираща се на ул. ,,Петър Мутафчиев“ № 2, гр. София“


» [23.11.2016 г.]

Съобщение

На основание чл. 72, ал. 2 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки, провеждани от ДАМТН, срокът за приемане на оферти се удължава до 17:30 часа на 29.11.2016 г.. Всички постъпили предложения ще бъдат отворени на 30.11.2016 г. от 14 часа в сградата на ДАМТН в гр. София, бул. „проф. Г. М. Димитров“ № 52А.


» [05.12.2016 г.]

Протокол от работата на комисията


» [19.12.2016 г.]

Договор

Share this post