Покана за събиране на оферти с предмет: “Обследване на процесите по управление на активите и привеждането им в съответствие с процедурата за начисляване на амортизации за нефинансови дълготрайни активи в отчетността на ДАМТН”

Покана за събиране на оферти по обществена поръчка с предмет: “Обследване на процесите по управление на активите и привеждането им в съответствие с процедурата за начисляване на амортизации за нефинансови дълготрайни активи в отчетността на ДАМТН”


» [20.12.2016 г.]Протокол на комисията


» [21.12.2016 г.]Договор

Share this post