Покана за събиране на оферти с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и други видове билети за превоз на пътници и багаж и трансфер с наземен транспорт при служебни пътувания в чужбина и съпътстващи ги дейности”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за събиране на оферти с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и други видове билети за превоз на пътници и багаж и трансфер с наземен транспорт при служебни пътувания в чужбина и съпътстващи ги дейности”


» [16.06.2016 г.] СЪОБЩЕНИЕ за промяна на датата за отваряне на оферти на публикувана обява за възлагане на обществена поръчка

Уведомяваме Ви че постъпилите в ДАМТН оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет “Осигуряване на самолетни билети и други видове билети за превоз на пътници и багаж и трансфер с наземен транспорт при служебни пътувания в чужбина и съпътстващи ги дейности за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ ще бъдат отворени на 17.06.2016 г. от 15:00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Г.М. Димитров“ № 52А, ІV етаж, заседателна зала.


» [29.06.2016 г.]

Протокол от работа на Комисията


» [13.07.2016 г.]

Договор

  • Приложение 1 – Техническа спецификация на Възложителя
  • Приложение 2 – Техническо предложение на Изпълнителя – Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП за конфиденциалност
  • Приложение 3 – Ценово предложение на Изпълнителя

Share this post