Покана за събиране на оферти с предмет: “Сервизно обслужване и поддръжка на асансьорни уредби в сградата на ДАМТН в гр. София, ул. „проф. П. Мутафчиев“

Покана за събиране на оферти с предмет: „Сервизно обслужване и поддръжка на асансьорни уредби в сградата на ДАМТН в гр. София, ул. „проф. П. Мутафчиев“ № 2“

 

Документация

Приложения към документацията


» [28.10.2016 г.]

Съобщение

На основание чл. 72, ал. 2 от вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки, провеждани от ДАМТН, срокът за приемане на оферти се удължава до 4.11.2016 г. Всички постъпили предложения ще бъдат отворени на 08.11.2016 г. от 14 часа в сградата на ДАМТН в гр. София, бул. „проф. Г. М. Димитров“ № 52А.


» [14.11.2016 г.]

Протокол от работата на комисията.

Съобщение

Възложителят прекратява обществена поръчка с предмет : „Сервизно обслужване и поддръжка на асансьорни уредби в сградата на ДАМТН, гр. София, ул. „Проф. П. Мутафчиев“ № 2“, тъй като единствената оферта, получена по обществената поръчка, не отговаря на предварително обявените изисквания.

Share this post