Полезна информация за ползвателите на съоръжения с повишена опасност и заявителите на услуги от компетентността на ГД ИДТН

Уведомяваме, Ви за влезли в сила изменения и допълнения на Закон за техническите изисквания към продуктите, публикувани в „Държавен вестник“, бр. 54 от 16 Юни 2020 г.

Според измененията и допълненията, ползвателите на съоръжения с повишена опасност и заявилите административни услуги към ГД ИДТН са длъжни да подават заявление по образец, придружено с документ за платена държавна такса в съответствие с изискванията на чл. 42, ал. 2 от ЗТИП.

Заявленията са поместени в раздел Административни услуги“/“Формуляри, бланки, образци на документи“. Във всяко заявление са посочени банковите сметки, по които постъпват сумите за заявената услуга. Платежният документ за извършено плащане е неразделна част от заявлението за извършване на услугата. Посочените документи се подават в деловодствата на ДАМТН или по електронен път на посочения на интернет страницата на ДАМТН e-mail адрес на структурните звена на специализираната администрация.

Заявленията по чл.34а, ал.5, и чл.36, ал.4 и приложените документи към тях могат да се подават по електронен път в съответствие със Закон за електронното управление и Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Не се изпълняват заявления без приложено копие на документ, удостоверяващ заплатена такса (когато това се изисква).

Share this post