Правомощия на председателя на ДАМТН

 • оправомощава или отнема оправомощаването на лица за извършване на проверка на средства за измерване;
 • осъществява метрологичен надзор;
 • по предложение на председателя на Българския институт по метрология (БИМ) определя периодичността на проверката на средствата за измерване в употреба, които подлежат на контрол, и предлага на председателя на БИМ отменяне на одобрението на типа на средствата за измерване, когато при метрологичния надзор се установи, че е налице основание по чл. 36, ал. 1 от Закона за измерванията;
 • осъществява надзор на пуснатите на пазара и/или пуснатите в действие продукти, за които има съществени изисквания, определени съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите;
 • издава и отнема разрешения на лица за оценяване съответствието на продуктите със съществените изисквания по чл.9, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите, издава предписания на лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, за временно спиране на дейността им в случаите по чл. 14в, ал.4 от Закона за техническите изисквания към продуктите, обявява в Информационната система за нотифицираните и оправомощените органи в областта на директивите от “Нов подход”;
 • изпълнява функциите на национален административен орган, отговорен за определянето и администрирането на уникални кодове на производители на плавателни съдове съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 на Комисията от 3 януари 2017 г. относно процедурите за идентификация на плавателните съдове съгласно Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване (ОВ, L 1/1 от 4 януари 2017 г.), наричан по-нататък “Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1”;
 • осъществява технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
 • осъществява контрол върху елементи за вграждане, филтрация и помпи към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи, към места за настаняване съгласно Закона за туризма;
 • издава и отнема лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
 • регистрира и издава удостоверения на лица за извършване на дейностите поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, заличава лицата от регистъра и обезсилва издадените удостоверения;
 • ръководи методически специализираните органи за технически надзор на Министерството на транспорта, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната;
 • осъществява контрол на качеството на течните горива;
 • регистрира и издава удостоверения на лица, които извършват монтаж или монтаж и ремонт на тахографи, заличава лицата от регистъра и обезсилва издадените удостоверения;
 • осъществява държавния контрол на язовирните стени и съоръженията към тях лично или чрез оправомощени от него длъжностни лица;
 • чрез Главна дирекция “Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” публикува на интернет страницата на ДАМТН протоколите за резултатите от проверките, извършени от него или от оправомощени от него длъжностни лица;
 • осъществява контрол върху качеството на твърдите горива, които се използват за битово отопление, наричани по-нататък “твърди горива”, при тяхното пускане или предоставяне на пазара, както и при разпространението им;
 • организира поддържането на рубрика “Официален бюлетин” на интернет страницата на агенцията;
 • В рамките на предоставените му правомощия председателят на ДАМТН издава инструкции, заповеди, индивидуални административни актове, наказателни постановления или оправомощава други лица за издаването им в предвидените в нормативен акт случаи.