Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН, чрез фиксирана телефонна мрежа и мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS

Публична покана за „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН, чрез фиксирана телефонна мрежа и мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS”.

 

 


Във връзка с допусната техническа грешка в Методика за оценка на офертите към документация за провеждане на публична покана с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН, чрез фиксирана телефонна мрежа и мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS”,
Съобщаваме,
че на стр.21 в т.2 – Ценови критерии мобилни услуги във формулата за изчисляване на показател М1:
–    вместо „М2“ да се чете „М1“;
–    вместо „числото 15“ да се чете „числото 25“ .

 


Във връзка с постъпил въпрос на 01.07.2014 г. по документацията за участие по публична покана с предмет „ Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН, чрез фиксирана телефонна мрежа и мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS“ даваме следните разяснения:

Въпрос:
Възможно ли е участие само по Обособена позиция 2 за фиксирана телефонна услуга.

Отговор:
Обявената публична покана е за предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез фиксирана телефонна мрежа и мобилна телефонна мрежа.
Съгласно методиката за оценка на подадените офертите, показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертите, са както следва:

Критерии /К/ -Икономически най-изгодно предложение, при следните показатели за оценяване Максимален брой точки Относителна Тежест
Ц1-Ценови критерии фиксирани услуги 100 40%
Ц2-Ценови критерии мобилни услуги 100 40%
Т-Технически критерии 100 20 %

Офертата трябва да съдържа всички елементи необходими за оценка. Офертите се класират по сумарно полученият брой точки, от всички показатели за Крайната оценка.
Оферти, които не съдържат всички необходими показатели няма да бъдат разглеждани.

 


Във връзка с постъпил въпрос на 03.07.2014 г. по документацията за участие по публична покана с предмет „ Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН, чрез фиксирана телефонна мрежа и мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS“ даваме следните разяснения:
Въпрос:
Във формулата по показател М1 от критериите за оценка в методиката е записана следната формула: М2 = 15хМмm,
Ммm/n
като максимален брой точки срещу показател М1 са записани 25 т., следва ли да се приеме, че коефициента за умножение е 25?
Отговор:
Във връзка с допусната техническа грешка в Методиката за оценка на офертите на 04.07.2014 г. на сайта на ДАМТН в профила на купувача е публикувано съобщение, в което е обяснено, че на стр.21 в т.2 – Ценови критерии мобилни услуги във формулата за изчисляване на показател М1:
– вместо „числото 15“ да се чете „числото 25“.


Във връзка с постъпил въпрос на 10.07.2014 г. по документацията за участие по публична покана с предмет  „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН, чрез фиксирана телефонна мрежа и мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS“ даваме следните разяснения:
Въпрос:
В  критерии за оценка Ф1, Ф4, М1 и М6 от методика за оценка на офертите е заложена формула за оценка, която не съответства математически на описанието на начина за изчисление на предложенията по тези критерии, а именно: „Участник предложил най-ниска месечна абонаментна такса/цена на минута разговори/цена на sms получава 100 т., а всеки следващ участник, получава 50% по-малко точки от предходния участник.“
Моля Възложителя да уточни, кой от двата метода по горецитираните критерии за оценка, ще бъде приложен при оценката на  участниците в процедурата.
Отговор:
При оценка на участниците в процедурата по критериите Ф1, Ф4, М1 и М6 ще бъде използван следния метод: „Участник предложил най-ниска месечна абонаментна такса/цена на минута разговори/цена на sms получава 100 т.“

Share this post