Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН, чрез фиксирана телефонна мрежа и мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН, чрез фиксирана телефонна мрежа и мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS”, обявена в АОП под номер 9047096.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Оферта
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Техническо предложение
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Ценово предложение
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Декларация

Срок за получаване на оферти: 03.11.2015 г. до 17:00 ч.


» [2.11.2015 г.]

Във връзка с постъпило в ДАМТН запитване вх. № 67-00-1665/30.10.2015 г. даваме следните разяснения:

Питане: 1 Във връзка с участие в публична покана с предмет: “Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН, чрез фиксирана телефонна мрежа и мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS”, моля за следното уточнение:
Съгласно т.9 Изисквания за участие от т.І ОБЩО ОПИСАНИЕ, ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА и т.30 от Техническите изисквания офертата трябва да е попълнена по образец от Възложителя-Приложение № 1 и към нея да са приложени Техническо предложение-Приложение № 2, Ценово предложение-Приложение №3, както и Декларация за непрекъснатост-Образец №4.

Моля за Вашето уточнение ще бъдат ли публикувани посочените Приложения и Образци или участниците следва да изготвят собствена оферта и приложения към нея.

Отговор: Посочените образци са публикувани в Профила на купувача, към Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН, чрез фиксирана телефонна мрежа и мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS”, обявена в АОП под номер 9047096.


» [3.11.2015 г.]

Решение за оттегляне

Share this post