Предоставяне на Универсален номер

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОТПРАВЯ

П О К А Н А

до заинтерeсовани лица за подаване на оферти

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е държавен надзорен орган. ДАМТН осъществява следните дейности: надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход; надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него; технически надзор на съоръженията с повишена опасност; контрол на качеството на течните горива; метрологичен надзор; издаване на разрешения на лица за оценяване на съответствието. Понастоящем ДАМТН е в състав 340 служители.

Във връзка с решение на ръководството за навременно обслужване на постъпили сигнали от граждани, за осигуряване на безопасност на гражданите по всяко време на денонощието, осигуряване на дейност по превенция на инциденти, гарантиране живота и здравето, гарантирана безопасна експлоатация на надзорните продукти, машините и съоръженията ДАМТН, Ви отправя покана за участие в поръчка за избор на изпълнител, с предмет: „Предоставяне на Универсален номер“, за предоставяне на оферта, която следва да съдържа:

1. Цени за предоставяне на Универсален номер 0700, за приемане на сигнали по всяко време на денонощието;
2. Цени за предоставяне на Златен номер, за приемане на сигнали по всяко време на денонощието;
3. Месечен абонамент за срока на договора 12;
4. Месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок на договора.

Подадените оферти следва да са със срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подаването им.

Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на бул. „Г. М. Димитров” № 52А, гр. София, до 10.07.2015 г. до 17.00 ч..
Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, с посочени на нея име на участник, наименованието на поръчка за която се отнася, адрес, телефон, факс и електронна поща.
Оферти подадени в незапечатан плик, плик с нарушена цялост или след обявения срок незабавно ще бъдат връщани.

Забележка: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да разглежда оферта на участници, когато установи липса на документи и/или несъответствия с други изисквания.

Share this post