ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Публична покана с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР”

 

Номер на публичната покана в Регистъра на обществени поръчки е 9041316.


» [03.8.2015 г.]

Във връзка с постъпило запитване (вх.№ 67-00-1259/31.07.2015 г. на ДАМТН) относно обявена публична покана с предмет „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” даваме следните разяснения:

Въпрос: В Глава V. т.5 от „Описание на предмета на поръчката, изисквания към лицата и изисквания към изпълнението“ се изисква от кандидат изпълнителя „да декларира броя на реално доставените пратки през последните три години, както и времето за което са били връчени;“ моля за Вашето разяснение какво се има предвид под „както и времето за което са били връчени;“?

Отговор: В Глава V. т.5 от „Описание на предмета на поръчката, изисквания към лицата и изисквания към изпълнението“ под „както и времето за което са били връчени;“ Възложителя има предвид деклариране на времето като период измерим в часове, дни или месеци в който участника е успял да връчи пратката на съответния адресат.


» [06.8.2015 г.]

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване (вх.№ 67-00-1278/05.08.2015 г. на ДАМТН) относно обявена публична покана с предмет „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” даваме следните разяснения:

Въпрос: В ценово предложение по Обособена позиция № 2, Приложение №1.2. е записано: „Изпълнителят предлага цена за куриерска пратка без ДДС в колона 2 на таблицата за посочените в колона 1 тегла. След което изчислява средно аритметична цена от посочените цени за куриерски пратки.“

Отговор: Ценово предложение по Обособена позиция № 2, Приложение № 1.2. следва да бъде изготвено при спазване на указанията посочени в него.


» [13.8.2015 г.]

Протокол от работата на комисията.

Решение № А-682/13.08.2015 г. за прекратяване на обществената поръчка по обособена позиция 3


» [23.09.2015 г.]

Договор по обособена позиция 2

Приложение 1 към договора

Приложение 2 към договора

Приложение 3 към договора

Приложение 4 към договора

Приложение 5 към договора


» [29.09.2015 г.]

Договор по обособена позиция 1

Приложение 1 към договора

Приложение 2 към договора

Приложение 3 към договора

Приложение 4 към договора

Приложение 5 към договора

Приложение 6 към договора

Share this post