Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги

» 04. 04. 2012 г. Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор”

 


Резултати от работата на длъжностните лица, определени от Възложителя за получаване, разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на ДАМТН“.Обособена позиция № 1: „Предоставяне на универсална пощенска услуга, включително „препоръка” и допълнителна услуга “Известие за доставяне”, съпроводителна услуга към универсалната пощенска услуга “препоръка”;

Определен за изпълнител: Български Пощи ЕАД.

Обособена позиция № 2: „Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги – куриерски услуги за нуждите на ДАМТН“;

Определен за изпълнител: Български Пощи ЕАД.

Обособена позиция № 3: „Предоставяне на специализирани неуниверсални пощенски услуги – приемане, пренасяне и доставяне на пратки, съдържащи проби от течни горива (автомобилни  бензини, дизелово гориво, гориво за отопление, корабно гориво и биодизел)”.

Определен за изпълнител: Ин Тайм ООД.

Share this post