Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ”

 

Решение за откриване на процедурата
Обявление за обществената поръчка

Документация за участие в открита процедура

ОБРАЗЕЦ № 1 – Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертатa за участие.
ОБРАЗЕЦ № 2 – Представяне на участника.
ОБРАЗЕЦ № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.
ОБРАЗЕЦ № 4 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001.
ОБРАЗЕЦ № 5 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.
ОБРАЗЕЦ № 6 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.106, § 1, чл.107, § 1 и чл.109 от Регламент /ЕС Евратом/ №966/2012 г. на Европейския парламент и на съвета относно финансовите правила приложими за общия бюджет на Съюза.
ОБРАЗЕЦ № 7 – Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП
ОБРАЗЕЦ № 8 – ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора
ОБРАЗЕЦ № 9 – Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП
ОБРАЗЕЦ № 10 – Техническо предложение
ОБРАЗЕЦ № 11 – Ценово предложение
ОБРАЗЕЦ № 12 – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
ОБРАЗЕЦ № 13 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
ОБРАЗЕЦ № 14 – Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ № 15 – Проект на договор

ОБРАЗЕЦ № 16 – Списък на доставки по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП.


» [24.11.2015 г.]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП обявява, че отварянето на ценовата оферта и оповестяването на предлаганата цена на допуснатия участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на газ“, открита с решение № А-830/13.10.2015 г. на председателя на  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, ще се проведе на 27.11.2015 г. от 14.00 ч. в стая № 402а, ет.4, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52 А.

Преписка: 00808-2015-0009


» [24.11.2015 г.]

Протокол № 1 от работата на комисията.


» [27.11.2015 г.]

Протокол № 2 от работата на комисията.

Решение за класиране


» [14.12.2015 г.]

Договор


» [14.01.2016 г.]

Информация за извършени плащания по сключени договори по обществена поръчка с предмет: „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ”

Номер на договора: 11-00-10018/10.12 .15г.
Изпълнител: Симатекс ЕООД
Предмет на договора: Доставка на преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 18.12.2015г. фактура 0000000272 14.12.2015г. 232 792.80 лв.

» [15.01.2016 г.]

Информация за освободенa гаранция за участие в проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ“

Участник Дата, на която е върната гаранцията за изпълнение Основание за освобождаване на гаранциите за изпълнение
1 Симатекс ЕООД 06.01.2016 г. Чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП

Информация за освободенa гаранция за изпълнение на договор 11-00-10018/10.12.15г.сключен в резултат  на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ“

Участник Дата, на която е върната гаранцията за изпълнение Основание за освобождаване на гаранциите за изпълнение
1 Симатекс ЕООД 14.01.2016 г. Чл. 63, ал.1 от ЗОП и
чл. 6, ал.4 от Договор № 11-00-10018/10.12.2015 г.

Share this post