Приключи проверка на електрически съоръжения отоплители за стая – вентилаторни печки и конвекторни отоплители по годишен план на ГД „Надзор на пазара” за 2014г.

Приключи започналата през месец октомври 2014г. проверка по годишен план на ГД „Надзор на пазара” (ГДНП) на електрически съоръжения отоплители за стая – вентилаторни печки и конвекторни отоплители по отношение изискванията на:

  • Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН), въвеждаща в българското законодателство Директива 2006/95/ЕС;
  • Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (НСИОСЕМС), въвеждаща в българското законодателство Директива 2004/108/ЕС.

Целта на проверката беше проверка изпълнението на изискванията на НСИОСЕСПИОГН за пускане на пазара на конвекторни и на вентилаторни отоплители, на изискванията на НСИОСЕМС за пускане на пазара на вентилаторни отоплители и предприемане на действия към несъответстващите продукти.
Проверката бе извършена от инспектори от всички сектори НП, в търговски вериги от национално и регионално значение и във всички търговски обекти, в които се предлагат отоплители.

В търговските обекти бяха проверени общо 726 електрически отоплители, от тях 244 конвекторни и 482 вентилаторни. Очаквано най-голям дял от проверените продукти са със страна на произход Китай (120 конвекторни и 400 вентилаторни отоплителя). С обявен произход България са 59 конвекторни и 52 вентилаторни отоплителя. Останалите отоплители са с обявен произход Испания, Франция, Италия, Германия, Финландия, Норвегия, Турция. Голямо е разнообразието на предлаганите търговски марки. Отоплителите се пускат и разпространяват на българския пазар от много различни икономически оператори – производители, вносители и дистрибутори/търговци.

Несъответствия в търговските обекти са констатирани при 124 отоплителя (17% от общия брой), от тях при 38 конвекторни и при 86 вентилаторни. Преобладаващите несъответствия са по отношение на липсващи обозначения и маркировки върху продукта, липсващ предупредителен текст на български език „не покривай”, липсващи текстове в инструкцията за безопасна употреба. Установено е, че само един конвекторен отоплител се предлага без СЕ маркировка за съответствие, а пет отоплителя се предлагат без инструкция за употреба на български език.

След обобщаване на резултатите от проверките в търговските обекти и отчитане на повтарящите се продукти, продължават при отговорните икономически оператори проверките на общо 65 отоплителя с установени несъответствия (23 конвекторни и 42 вентилаторни).

Резултати от проверката:
За три отоплителя след преглед на предоставени документи се установява, че съответстват на приложимите изисквания. За шест отоплителя при проверка на административното съответствие икономическите оператори предоставят декларации за съответствие, отговарящи на изискванията и удостоверяващи оценено съответствие. След извършената проверка четири отоплителя се отчитат като несъответстващи поради несъдействие от страна на отговорния икономически оператор или поради невъзможност несъответствията да се отстранят. Един отоплител доброволно е изтеглен от вносителя, тъй като производителят е отказал да коригира инструкцията. Към един вентилаторен отоплител без нанесена СЕ маркировка за съответствие върху уреда, върху опаковката и в придружаващите документи са предприети принудителни административни мерки – издадена е заповед на търговеца за спиране от разпространение. След уведомяване от надзорния орган вносителят доброволно е спрял от разпространение и е изтеглил от търговската мрежа несъответстващите продукти.

За един вентилаторен отоплител с несъответствие по отношение на IP кода след проверка на съответната част от техническото досие на продукта е установено, че той е с оценено съответствие. За него производителят извършва коригиращи действия, като нанася съответния ІР код върху продуктовата табела с данни.
След уведомяване от надзорния орган икономическите оператори са предприели според правомощията си коригиращи действия към 43 продукта по отношение на несъответствия в инструкцията за употреба, предупредителните текстове и маркировките върху уредитe. За отоплителите без инструкция за употреба са предприети съответните административно-наказателни действия към икономическите оператори.

Проверката показа, че:

  • Близо 83% от проверените в търговските обекти продукти са без несъответствия. В сравнение с резултатите от извършените проверки на същата група продукти през 2010 и 2011г., процентът на несъответстветстващите продукти е много по-малък. Причините за това съотношение са както в резултат от многогодишната работа на надзорния орган, така и от информираността на икономическите оператори, които следят приложимите разпоредби и се стремят да предлагат продукти без несъответствия.
  • Основна част от несъответствията са формални и отстраними. Продукти без СЕ маркировка за съответствие почти не се срещат (открит е само един такъв продукт). Най-много несъответствия са открити по отношение инструкцията за употреба. Към 2/3 от продуктите с несъответствия са предприети коригиращи действия.
  • По време на проверките икономическите оператори съдействат за отстраняване на несъответствията. Несъдействие се наблюдава в редки случаи. При проверките се установи, че някои български икономически оператори, които пускат на пазара поръчани и произведени в Китай продукти от свое име и със собствена търговска марка, се определят като вносители и не възприемат отговорностите си на производители. Подобряване в това отношение се очаква след отразяването в законодателството на задълженията на икономическите оператори при транспонирането в началото на 2016г. на пакета директиви от новата законодателна рамка, в това число директиви 2014/35/ЕС (LVD) и 2014/30/ЕС (ЕМСD).

Share this post