Приключи проверка на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства по годишен план на ГД „Надзор на пазара” за 2014г.

Приключи започналата през месец юни 2014г. проверка по годишен план на ГД „Надзор на пазара” на безжични DECT телефони по отношение изискванията на:

  • Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (НСИОСРКДУ), въвеждаща в българското законодателсво Директива 1999/5/EC (R&TTE).
  • Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества (НУРППЕЕООУООВ), въвеждаща Директива 2011/65/EС за ограничения в използването на някои опасни вещества в електротехническото и електронното оборудване (RoHS).

Целта на проверката беше да се провери изпълнението на изискванията за пускане на пазара на безжичните DECT телефони и да се предприемат действия към несъответстващите продукти.

В търговските обекти бяха поверени общо 127 DECT телефона – 96 модела от 11 търговски марки. 24% от DECT телефоните са произведени в Германия, а останалите телефони и всички адаптери са произведени в трети страни (Китай, Виетнам, Малайзия, Индия).

Несъответствия бяха установени при около 3/4 от проверените продукти. Преобладаващите несъответствия са:

  • по отношение на информацията за потребителя – няма открити телефони без инструкция на български език, но при около ½ от проверените телефони инструкцията за употреба на български език е в непълен обем спрямо тази от производителя;
  • по отношение на декларацията за съответствие – два телефона не са придружени от декларация за съответствие продукта, за 6 телефона тя не е налична на посочения в инструкцията сайт, за 9 телефона – не е съставена коректно;
  • по отношение изискванията за ограничения в употребата на определени опасни вещества при проверките е установено, че за 16 телефона в придружаващата декларация за съответствие не е декларирано съответствие с Директива 2002/95/EC или заменилата я Директива 2011/65/ЕС.

При проверките в търговските обекти няма открити телефони без СЕ маркировка за съответствие и с несъответствия по отношение на СЕ маркировката. Не са открити несъответстващи DECT телефони, чиято употреба не е разрешена в страните от ЕС.

След обобщаване на резултатите от проверките в търговските обекти и отчитане на повтарящите се продукти са продължени проверките при отговорните икономически оператори за 47 DECT телефона.

Резултати от проверката:

  1. За 33 телефона отговорните икономически оператори са осигурили инструкции за употреба, съответстващи по обем и съдържание на тези от производителя, което е потвърдено от контролни проверки в търговските обекти.
  2. За два телефона са осигурени декларации за съответствие, отговарящи на изискванията.
  3. Два продукта остават несъответстващи след приключване на проверката. За един телефон е невъзможно да се установи отговорния ИО, който да извърши отстраняване на несъответствията. За един телефон отговорният икономически оператор не е предоставил документи, удостоверяващи оценено съответсвие, за което са предприети принудителни административни мерки.
  4. По отношение изискванията за ограничения в употреба на определени опасни вещества след преглед на предоставените документи е установено, че: за 3 продукта е декларирано съответствието с действащата към момента на пускането им на пазара директива; 4 продукта са произведени и внесени преди влизането в сила на НУРППЕЕООУООВ; за два продукта, произведени след влизането в сила на Директива 2011/65/EС, но внесени преди влизането в сила на НУРППЕЕООУООВ, отговорните икономически оператори са уведомени за задълженията им по тази наредба.
  5. За установените административни нарушения са приедприети административно-наказателни действия към търговците.

Проверката показа, че разнообразието на предлаганите DECT телефони на българския пазар е намаляло. 87% от общия брой проверени продукти са телефони от три известни марки, които се предлагат основно в големите търговски вериги. Установено бе, че значителен брой DECT телефони (75%) са с несъответствия, по-голямата част от които са формални и отстраними. За отстраняването на тези несъответствия се разчита на доброволното съдействие от страна на отговорните икономическите оператори, повечето от които предприеха коригиращи действия съобразно своите отговорности.

Share this post