Приключи проверката по годишен план на ГД „Надзор на пазара” за 2014г. на електрически съоръжения – UPS захранващи системи

Приключи започналата през месец ноември 2014г. проверка по годишен план на Главна дирекция „Надзор на пазара” (ГДНП) на електрически съоръжения – UPS захранващи системи по отношение изискванията на:

 • НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН), въвеждаща в българското законодателство Директива 2006/95/ЕС (LVD);
 • НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (НСИОСЕМС), въвеждаща Директива 2004/108/ЕС (ЕМСD);
 • НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (НИУЕЕО), въвеждаща Директива 2012/19/ЕС.

Обект на проверката са устройства за непрекъсваемо аварийно токозахранване (UPS, Uninterruptible Power Supply), целта – изпълнението на изискванията за пускането им на пазара по отношение на приложимите наредби/директиви, както и предприемане на действия към несъответстващите продукти.

Проверката е извършена на територията на всички регионални отдели на ГДНП в търговски вериги от национално и регионално значение и в търговски обекти в цялата страна, в които се предлагат електрически и електронни продукти, компютърна и комуникационна техника. Освен проверки в търговските обекти, са извършени и проверки на устройства, предлагани в български интернет-сайтове.

Проверени са общо 174 UPS устройства, от тях в търговските обекти са проверени 114 продукта, а в интернет-сайтове – 60. Най-голям дял от проверените продукти са със страна на произход Китай (63 устройства), с обявен произход България са 16, Турция – 17. Останалите устройсва са с обявен произход Германия, Тайван, Франция, Филипини, 8 са с необявен произход. Проверени са устройства от 33 марки и три продукта без обозначени марка и модел. UPS захранващите системи се пускат и предоставят на българския пазар от различни икономически оператори (ИО) – производители, вносители и дистрибутори/търговци.

От проверените в търговските обекти продукти несъответствия са открити при 107 UPS устройства (62% от общия брой), в това число:

 • по отношение изискванията на НСИОСЕСПИОГН и НСИОСЕМС за шест продукта е установена липса на СЕ маркировка върху продукта, опаковката и придружаващи документи; за два продукта СЕ маркировка е нанесена само върху опаковката; два продукта са без инструкция на български език, а за 39 тя е непълна; за 10 продукта е установено, че липсват част от изискващите се от приложимите стандарти технически данни;
 • по отношение изискванията на НИУЕЕО при 21 продукта маркировка по приложение № 5 „зачертан контейнер” не е нанесена на нито едно от определените места, а при 28 устройства тя не е нанесена върху продукта; при 79 продукта липсва изискващата се според чл.8 информация от производителя или тя не е на български език; при 67 продукта не е обозначено име и/или ЕИК на лицето, пускащо на пазара ЕЕО.

След анализ на обобщената информацията при отговорните ИО продължават проверките за 34 продукта по отношение на НСИОСЕСПИОГН и НСИОСЕМС, за 83 продукта по отношение на НИУЕЕО и за 7 от проверените в интернет-сайтове продукти – по трите приложими наредби.

Резултати от проверките

По отношение изискванията на НСИОСЕСПИОГН и НСИОСЕМС

 • След проверките остават несъответстващи девет продукта. За един от тях отговорният икономически оператор е извършил недостатъчни коригиращи действия за отстраняване на всички несъответствия. За четири продукта предоставените от производителите документи от техническото досие не са достатъчни за удостоверяването на съответствието. В резултат на проверката търговец е спрял предлагането на продукт, за който не може да се проследи веригата на разпространение. Вносителят на едно UPS устройство, поради невъзможност да отстрани несъответствията, по своя инициатива е изтеглил и унищожил 13бр. Два от проверените в интернет-сайтове продукти са отчетени като несъответстващи поради несъдействие от страна на ИО и непредоставяне на информация относно инструкцията на български език.
 • Проверката на изисканите и предоставени от икономическите оператори документи (ЕО декларации за съответствие/документи от техническото досие) за пет от проверените в търговските обекти UPS устройства показва, че са с удостоверено съответствие с изискванията на двете наредби. Отговарят на изскванията и пет от проверените в интернет-сайтове продукти.
 • Предприети мерки към несъответстващи продукти. Вносителите или търговците (включително един собсвеник на сайт) са предприели коригиращи мерки към инструкциите според правомощията си за 15 продукта, а за 4 продукта коригиращите мерки към инструкцията са предприети от производителите. За 4 продукта, за които е установено, че са пуснати на пазара с неоценено и неудостоверено съответствие, са съставени констативни протоколи. Преди предприемането на ограничителни мерки производителите на три продукта са оценили и удостоверили съответствието им.
 • Административно-наказателни действия към ИО: съставени са актове и са издадени наказателни постановления на физическо лице за непредоставяне на изискани в хода на проверката документи; на търговците за административни нарушения при шест продукта с несъответствия; на производител за непредоставяне на документи, удостоверяващи оценено съответствие за два продукта; на трима производители за пускане на пазара на три продукта с неоценено съответствие; на вносител за непредоставяне на документи, удостоверяващи оценено съответствие за един продукт.

По отношение изискванията на НИУЕЕО

 • След приключване на проверката остават несъответстващи шест продукта: два от проверените в интернет-сайтове поради несъдействие от икономическите оператори и непредоставяне на информация относно инструкцията на български език; един продукт, за който не може да се проследи произхода по веригата на разпространение; два, за които отговорните икономически оператори са извършили недостатъчни коригиращи действия за отстраняване на всички несъответствия; един, за който вносителят, поради невъзможност да отстрани несъответствията по НСИОСЕСПИОГН и НСИОСЕМС, по своя инициатива е изтеглил и унищожил 13бр.
 • Предприети мерки към несъответстващи продукти – коригиращи действия: Преобладаваща част от лицата, пускащи на пазара ЕЕО (ЛППЕЕО) са декларирали готовност за незабавно предприемане на коригиращи мерки по изпълнение на изискванията на НИУЕЕО, а извършените контролни проверки от страна на инспекторите са потвърдили изпълнението на поетите ангажименти. Върху 14 продукта и в инструкцията им е нанесен символ „зачертан контейнер”, на 43 продукта е нанесено наименование и/или ЕИК на ЛППЕЕО, а в инструкциите на 61 продукта е добавена липсващата информация на български език по чл. 8 от НИУЕЕО.

Проверката показа, че:

На пазара има сравнително голямо предлагане и разнообразие от UPS захранващи устройства. Несъответствия са открити при 62% от общия брой проверени продукти.

За разлика от проверката на други електрически съоръжения, при които основна част от несъответствията са формални и отстраними, при проверката на UPS захранващите системи по отношение изискванията на НСИОСЕСПИОГН и НСИОСЕМС са открити продукти с неоценено и неудостоверено съответствие, включително и продукти без нанесена СЕ маркировка (при 5.6% от проверените в ТО).

Най-много несъответствия при тази проверка са открити във връзка с изискванията на НИУЕЕО. Във връзка с изискванията на НСИОСЕСПИОГН и НСИОСЕМС най-много продукти са с несъответствия по отношение инструкцията за употреба.

За продуктите с небългарски произход се наблюдават предимно формални несъответствия, най-вече по отношение пълнотата на инструкцията на български език и по отношение изискванията на НИУЕЕО.

Някои български производители са пуснали на пазара устройства с неоценено съответствие: не са използвали подходящи стандарти при проектирането, производството и оценката на съответствието и/или са извършвали частични изпитвания, които не обхващат всички приложими параметри, т.е. не са извършили оценка на съответствието. Проектирането и производството на тези устройства не е проблем за българските производители, но цената на изпитванията при пълна оценка на съответствието е висока за тях, тъй като произвеждат малки серии, а разходите за изпитвания са прекалено големи.

Към 73% от продуктите с несъответствия са предприети коригиращи действия от страна на отговорните икономически оператори. Около 10% остават след проверката несъответстващи.

По време на проверките икономическите оператори в повечето случаи съдействат за отстраняване на несъответствията. При проверките на продукти, предлагани в интернет-сайтове, са констатирани затруднения при определянето на отговорния икономически оператор и на реалните количества, разпространени на българския пазар. Затрудненията са свързани и с възможностите за физически оглед на продуктите и установяване на начина, по който се предоставят на потребителите, което създава пречки за установяването на несъответствия и предприемане на ефективни мерки към несъответстващите продукти.

Тъй като онлайн продажбите нарастват много бързо и обхващат все по-голям пазарен дял, проверките на такива продукти ще се увеличават. Предоставяните в интернет-сайтове продукти също трябва да отговарят на всички приложими изисквания (както и продуктите, предоставяни в търговските обекти), а икономическите оператори, предлагащи продукти по този начин, имат съответните задължения на производители, вносители или търговци.

Share this post