Приключи проверката по годишен план на ГД „Надзор на пазара” за 2015 г. на електрически съоръжения – микровълнови фурни

Приключи започналата през месец януари 2015 г. проверка по годишен план на Главна дирекция „Надзор на пазара” на електрически съоръжения – микровълнови фурни по отношение изискванията на:

  • НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН), въвеждаща в българското законодателство Директива 2006/95/ЕС (LVD);
  • НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (НСИОСЕМС), въвеждаща Директива 2004/108/ЕС (ЕМСD);
  • НАРЕДБА за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества (НУРППЕЕООУООВ), в сила от 13.03.2013 г., въвеждаща Директива 2011/65/EС (RoHS).

Обект на проверката бяха микровълнови фурни за домашна употреба, включително комбинирани, целта – изпълнението на изискванията за пускането им на пазара по отношение на приложимите наредби/директиви, както и предприемане на действия към несъответстващите продукти.

Проверката беше извършена на територията на всички регионални отдели в търговски обекти в цялата страна, в които се предлагат електродомакински уреди.

В търговските обекти бяха проверени общо 391 микровълнови фурни. Най-голям дял от тях (341) са със страна на произход Китай. Останалите уреди са с обявен произход Малайзия, България, Германия, Полша, Чехия, страна от Европейски съюз.

Проверени са 202 различни модела микровълнови фурни от 40 марки.

Установено беше, че микровълнови фурни се пускат и предоставят на българския пазар от много различни икономически оператори – производители, вносители и дистрибутори/търговци. Някои икономически оператори (собственици на търговски марки) са поръчали/възложили проектирането или производството на микровълновите фурни в страни извън ЕС и предлагат тези продукти на пазара със своето име или търговска марка, при което следва да поемат задълженията на производители.

От проверените в търговските обекти продукти несъответствия са открити при 191 (48.8% от общия брой), в това число: в изискващите се технически данни и маркировки, в нанесените върху продуктите предупредителните текстове, които не са на български език; в инструкциите за употреба, в които липсват текстове, изискващи се от приложимите стандарти. Два продукта са се предлагали без инструкция на български език. Продукти без СЕ маркировка за съответствие не са открити.

След отчитане на повтарящите се продукти и анализ на събраната информация проверките продължават при отговорните икономически оператори за 81 модела микровълнови фурни по отношение изискванията на НСИОСЕСПИОГН и НСИОСЕМС. За 12 модела от тях проверките продължават и по отношение изискванията за ограничения в употребата на определени опасни вещества.

Резултати от проверките

Установените при проверките несъответствия са по отношение изискванията на НСИОСЕСПИОГН/LVD и НСИОСЕМС/ЕМСD. За продуктите, проверени по отношение изискванията за ограничения в употребата на определени опасни вещества, е установено, че производителите са декларирали съответствие с Директива 2011/65/EС (RoHS), един модел е внесен преди да влезнат в сила разпоредбите на съответната наредба.

За три продукта проверките са показали, че са съответстващи по отношение изискванията за маркировки и предупредителните текстове.

За 13 продукта проверките на изисканите и предоставени ЕО декларации за съответствие са показали, че отговарят на изискванията на приложимите нормативни актове.

След проверките остават несъответстващи четири продукта с несъответствия по отношение на техническите данни и маркировките върху уредите, както и в инструкциите за употреба. За два от тях е било невъзможно да се проследи веригата на разпространение. За други два продукта икономическият оператор е предложил коригиращи мерки, които са извън правомощията му.

Предприети мерки към несъответстващи продукти:

  • След проверката търговците на два продукта преустановяват предлагането им.
  • Към 45 продукта икономическите оператори са предприели според правомощията си коригиращи действия към инструкциите и/или предупредителните текстове, което е потвърдено от извършените контролни проверка. За осем продукта икономическите оператори (вносители или търговци) са поели ангажимент несъответствията да бъдат отстранени от производителите при следващи доставки.
  • За два модела микровълнови фурни отговорните икономически оператори са осигурили липсващите инструкции за продуктите в търговските обекти.
  • За административни нарушения (уреди без инструкция за употреба на български език) са предприети административно-наказателни действия към съответните икономическите оператори.

Проверката показа, че:

На пазара има сравнително голямо предлагане и разнообразие от микровълнови фурни. Несъответствия са открити при 48.8% от общия брой проверени продукти. Основна част от несъответствията са формални и отстраними. Продукти без СЕ маркировка за съответствие не са открити. Най-много несъответствия са открити в нанесените върху продуктите предупредителните текстове и в инструкциите за употреба. Характерът на установените несъответствия в повечето от случаите е такъв, че за отстраняването им се разчита на доброволното съдействие от страна на отговорните икономически оператори.

Към близо 70% от продуктите с несъответствия са предприети коригиращи действия от страна на отговорните икономически оператори. По-малко от 5% остават след проверката несъответстващи.

Анализът на резултатите показва, че при извършването на проверки на административното съответствие на продуктите в тази продуктова група не са открити специфични проблеми, освен във връзка с изискващите се предупредителни текстове върху продуктите, които трябва да са на български език.

По време на проверките икономическите оператори съдействат за отстраняване на несъответствията. Някои български икономически оператори, които пускат на пазара поръчани и произведени в трети страни продукти от свое име и със собствена търговска марка, се определят като вносители и трудно възприемат отговорностите си на производители.

В момента се подготвят промени в нормативните документи, включително по отношение ясното формулиране задълженията на икономическите оператори. Тези промени трябва да въведат в българското законодателство през първата половина на 2016г. пакета от документи от Новата законодателна рамка, в това число Директиви 2014/35/ЕС (LVD) и 2014/30/ЕС (ЕМСD).

Share this post