Приключиха проверките от КАМПАНИЯ „ЧЕРНА И БЯЛА ТЕХНИКА“ на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, проведена съвместно с МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

Приключиха проверките от извънредната Кампания „Черна и бяла техника“  на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), извършена съвместно с Министерството на икономиката, проведена на 15.12.2014 г.

Целта на кампанията бе безопасността и законосъобразността на пуснатите на пазара електрически уреди – черна и бяла техника, които бяха едни от най-търсените продукти преди Коледните и Новогодишни празници. Тези продукти попадат в обхвата на Директива 2006/95/ЕО, респективно „Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението“, приета на основание на чл. 7, ал. 1 от Закон за техническите изисквания към продуктите. Проверката бе проведена в търговски обекти на територията на гр. София. Продуктите бяха проверявани за наличие на маркировка за съответствие и инструкция за употреба на български език, която трябва да придружава продукта.

В рамките на няколко часа бяха проверени 26 продукта – телевизори, радиокасетофони, аудио системи, перални, прахосмукачки, микровълнови фурни, комбинирани печки газ и ток, малки готварски печки, електрически котлони, хлебопекарни, електрически кани за топла вода, цитруспреси, уреди за мъфини, чушкопек. Открити бяха 2 несъответстващи продукта – два електрически керамични котлони, различни модели. При тях маркировката за съответствие СЕ не бе нанесена върху продуктите, а само върху кутиите и инструкциите за употреба. За тези продукти проверките продължиха с проследяване на произхода им и с изискване на доказателства за оцененото им съответствие. След анализ на представените документи бе установено, че двата котлона са с оценено съответствие, но че при двата продукта липсва важен текст за потребителите в инструкцията за употреба, който се изисква по приложения стандарт. Текстът е свързан с безопасната работа на уреда и предупреждава как да се действа при забелязани пукнатини върху керамичната повърхност. Вносителят бе уведомен за установеното и той предприе коригиращи действия към инструкциите за употреба, които бяха приведени съобразно нормативните изисквания. В хода на тази проверка за непредоставени в срок доказателства за оцененото съответствие на продуктите на вносителя бе съставен АУАН и бе издадено НП.

На случаен принцип по време на проверката бяха избрани 3 електрически продукта, от които се закупиха образци за изпитване. Изпитванията на тези продукти: хлебопекарна, електрическа кана за топла вода и преса за цитруси приключиха, като за продуктите не бяха регистрирани отклонения от допустимите стойности на изпитаните показатели – защита срещу достъп до части под напрежение, влагоустойчивост, ток на утечка и електрическа якост на изолацията. Извършени бяха проверки на декларациите за съответствие и техническите досиета на тези три продукта, предоставени от отговорните икономически оператори. Проверките установиха, че продуктите са съответстващи на приложимите нормативни изисквания.

Резултатите от проверката показват, че поради целенасочената и постоянна дейност на ДАМТН все повече електрически продукти се привеждат от икономическите оператори в съответствие с изискванията и до потребителите достигат съответстващи продукти.

Share this post