Приключиха всички проверки от Специализираната кампания за евтини електрически уреди – поялници, бързовари и нощни лампи

Приключиха всички проверки от Специализираната кампания за евтини електрически уреди – поялници, бързовари и нощни лампи

Приключиха всички проверки от Специализираната кампания за евтини електрически уреди: поялници, бързовари и нощни лампи, по отношение на посочените към тях изискванията в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Закона за техническите изисквания към продуктите, проведена в края на 2014 година.

Кампанията бе проведена в цялата страна в малки и специализирани търговски обекти и бе насочена към продукти от нисък ценови клас, които са широко използвани. В рамките на два работни дни бяха проверени 343 продукта, различни по вид, марка и модел. При 120 продукта от тях бяха констатирани несъответствия. Процентното съотношение между съответстващите и несъответстващи продукти е илюстрирано на Диаграма 1.

Проверките на несъответстващите продукти продължиха при лицата, които са ги пуснали на пазара, с цел предприемане мерки за отстраняване на несъответствията. Тези проверки приключиха, както следва: за 3 продукта поялници българските производители предприеха коригиращи действия към продуктите, като ги окомплектоваха със стойка, съобразно изискванията на приложения стандарт; за 13 продукта – водонагреватели, българските производители предприеха коригиращи действия с нанасяне на клас на защита, допустими нива на потапяне и технически данни, съобразно нормативните изисквания; за 28 продукта отговорните икономически оператори предприеха коригиращи действия към продуктите по отношение инструкцията за употреба; за 9 продукта се установи, че са съответстващи след анализ на представената от икономическите оператори техническа документация; 1 вид продукт – поялник бе унищожен по инициатива на търговеца; 4 вида продукти – нощни лампи бяха бракувани и унищожени от търговци по тяхна инициатива; за 60 вида продукти бяха предприети принудителни административни мерки, като проверките приключиха при търговците. За 2 продукта поялници, за които отговорният икономически оператор не предостави доказателства за оцененото им съответствие, бяха приложени принудителни административни мерки (ПАМ), като по инициатива на вносителя наличните количества 60 броя от тези продукти бяха унищожени.

За установените нарушения бяха съставени 56 Акта за административно нарушение (АУАН).

В края на проверката в следствие на дейността на ГД НП 53 вида различни продукти, с установени несъответствия по време на проверката, са приведени в съответствие с нормативните изисквания. Още 7 вида несъответстващи продукти са унищожени от отговорните икономически оператори.

Резултатите в края на проверката са представени на Диаграма 2.

Може да се отбележи, че в хода на проверката благодарение на контролната дейност на ДАМТН, продуктите с несъответствия – малки електрически уреди са намалели със седемнадесет процента.

Налага се изводът, че дейността на ГД НП е особено необходима за привеждане на продуктите на пазара съобразно нормативните изисквания, с цел да се гарантира сигурност на потребителите.

Диаграма 1

Диаграма 2

Share this post