Проблемите при надзорната дейност на язовирните стени и съоръженията към тях се обсъдиха на национално съвещание в ДАМТН

 

На 14.03.2022 г. се проведе национално съвещание на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ (ГД НЯСС). В съвещанието участваха инж. Петър Горновски – председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), г-жа Силвия Беркова – главен секретар на ДАМТН,     г-н Евгени Симеонов – зам.-председател на ДАМТН и инж. Владимир  Барзов – съветник на министър-председателя на Република България.

По време на съвещанието, деветимата началници на регионални отдели докладваха за състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях, както и за постигнатите резултати през 2021 г. Докладвани бяха броя на извършени проверки, дадените предписания, етапът на завършеност на класификацията на язовирите. Разгледани бяха констатираните нарушения и предприетите законосъобразни административно-наказателни действия спрямо собственици на язовири.

Обсъдени бяха и други текущи проблеми, възникнали при  осъществяваната от ГД НЯСС към ДАМТН контролната и надзорна дейност. Коментира се и необходимостта от предприемане на превантивни мерки (които са в правомощията на ДАМТН), във връзка с очакваното повишаване на нивата на язовирите при  снеготопенето. В тази връзка беше взето решение да бъдат поставени под особен контрол язовирите, при които има установена най-висока вероятност от настъпване на аварийни ситуации.

Share this post