Предварителни обявления за услуги, доставки и строителство – 2015 г.

Обявление за предварителна информация, публикувано под № 651401 в Регистъра на Агенция за обществени поръчки във връзка с предстоящо откриване на процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1 с предмет: „Помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане”;
  • Обособена позиция № 2 с предмет: „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ”;
  • Обособена позиция № 3 с предмет „Оборудване за нуждите на надзор на пазара“;
  • Обособена позиция № 4 с предмет: „Преносим еталонен разходомер за втечнен газ пропан-бутан“;
  • Обособена позиция № 5 с предмет: „Апарати за нуждите на контрола на качеството течните горива”;
  • Обособена позиция № 6 с предмет: „Стенд за определяне на цетаново число“;
  • Обособена позиция № 7 с предмет: „Оборудване за нуждите на контрола на качество на течните горива”.

по проект № BG161РО003-4.3.02-0001-С0001 “Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Обявление за предварителна информация, публикувано под № 651403 в Регистъра на Агенция за обществени поръчки във връзка с предстоящо откриване на процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за втечнени нефтени газове” в две обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1  с предмет: “Оборудване за нуждите на контрола на качеството на втечнените нефтени газове”;
  • Обособена позиция № 2 с предмет: “Доокомплектовка за нуждите на контрола на качеството на втечнените нефтени газове”.

по проект № BG161РО003-4.3.02-0001-С0001 “Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Обявление за предварителна информация, публикувано под № 651405 в Регистъра на Агенция за обществени поръчки във връзка с предстоящо откриване на процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на пазара“ по проект № BG161РО003-4.3.02-0001-С0001 “Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.