Проект 13-22-70/27.01.2014

Проект на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по оперативна програма „Административен капацитет”

„Подкрепа на професионалното развитие на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” – Договор № 13-22-70/27.01.2014г.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като бенефициент по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен срок на кандидатстване, обявена от Министерството на финансите по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси” на Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, сключи на 27 януари 2014 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” договор за изпълнение на проект с наименование „Подкрепа на професионалното развитие на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”.

Срокът за изпълнение на проекта е 9 месеца и общата стойност на проекта 62 835,95 лв.

За реализирането на проекта e предвиденo изпълнението на следните дейности:

  • Дейност 1: Обучения в областта на управление на човешките ресурси
  • Дейност 2: Обучения по правни аспекти и управление на административната дейност
  • Дейност 3: Обучения по информационни технологии
  • Дейност 4: Специализирани чуждоезикови обучения
  • Дейност 5: Обучения за финансово и стопанско управление
  • Дейност 6: Обучения по управленски умения
  • Дейност 7: Дейности по информация и публичност

По отношение на проекта ще бъдат приложени всички изисквания за публичност и информираност през целия период на неговото изпълнение, както и след приключването му.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване на знанията и уменията на служителите в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с цел по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения и ще допринесе за постигане на глобалната цел на ОПАК: подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.