На 27.10.2014 г. приключва изпълнението на 9 месечния проект на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор № 13-22-70/27.01.2014 г. „Подкрепа на професионалното развитие на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”.
В рамките на проекта бяха осъществени следните дейности:
Дейност 1: Обучения в областта на управление на човешките ресурси.
Дейност 2: Обучения по правни аспекти и управление на административната дейност.
Дейност 3: Обучения по информационни технологии.
Дейност 4: Специализирани чуждоезикови обучения.
Дейност 5: Обучения за финансово и стопанско управление.
Дейност 6: Обучения по управленски умения.
Дейност 7: Дейности за информация и публичност.

С изпълнението на основните дейности бяха постигнати следните резултати:

 1. Обучени 4 служители на ДАМТН в областта на управление на човешките ресурси;
 2. Обучени 115 служители на ДАМТН по правни аспекти и управление на административната дейност;
 3. Обучени 83 служители на ДАМТН в областта на информационните технологии;
 4. Обучени 6 служители на ДАМТН по чуждоезиково обучение;
 5. Обучени 5 служители на ДАМТН в сферата на финансовото и стопанско управление;
 6. Обучени 2 служители на ДАМТН в сферата на управленските умения в администрацията;
 7. Общ брой обучени служители на ДАМТН – 215;
 8. Проведени 215 обучения на 25 теми.

Изпълнението на заложените в проекта дейности допринесе за повишаване на чуждоезиковите познания на служителите на ДАМТН, необходими при прилагането на хармонизираното законодателство на ЕС и осъществяване на ефективна комуникация с европейските и международните институции и структури, повишаване на компютърните умения на служителите, с цел подобряване качеството на тяхната работа и др. Чрез постигане на заложените резултати бе реализирана основната цел на проекта – повишаване на професионалната компетентност и знания на служителите на ДАМТН за по-ефективно и качествено изпълнение на професионалните им задължения.

Настоящият проект допринесе за постигане на глобалната цел на ОПАК: подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж.

Проектът бе реализиран в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


В изпълнение на Дейност 3 „Обучения по информационни технологии“ през месец септември бяха организирани и успешно проведени от Института по публична администрация следните обучения на служители на ДАМТН, а именно:

 • 2 обучения на тема „Управление изпълнението на проекти с MS Project“ – (ИТО – 6/2014), които са насочени към разработване на работни планове за изпълнение на проекти, следене и управление на изпълнението им със средствата на Microsoft Project. По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема.

В изпълнение на Дейност 1 „Обучения в областта на управление на човешките ресурси“ през месец юни бяха организирани и успешно проведени от Института по публична администрация (ИПА) следните обучения на служители на ДАМТН, а именно:

 • 1 обучение на тема „Умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация“ – ЧР – 3, насочено към придобиване на знания и практически умения за набиране и подбор на най-подходящите кандидати за работа в държавната администрация. По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема.

В изпълнение на Дейност 2 „Обучения по правни аспекти и управление на административната дейност“ през месец юни бяха организирани и успешно проведени от ИПА:

 • 10 обучения на тема „Административна стилистика“ – ПР-4, които са насочени към усвояване на умения, свързани с изготвянето на проекти на актове и общо-административни документи. По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема.
 • 63 обучения на тема „Основни производства по АПК (за неюристи)“ – ПР – 6, които са насочени към изграждане и развиване на практически умения по законосъобразното прилагане на административните норми и принципи.

В изпълнение на Дейност 3 „Обучения по информационни технологии“ през месец юни бяха организирани и успешно проведени от Института по публична администрация следните обучения на служители на ДАМТН, а именно:

 • 1 обучение на тема „Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление“ – ИТО – 2, което бе насочено към изграждане на основни управленски професионални знания в областта на информационните технологии, необходими за успешното прилагане на Закона за електронното управление. По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема.
 • 1 обучение на тема „Системи за управление на информационната сигурност на административното звено“ – ИТО – 3, което бе насочено към изграждане на основни знания за осигуряване на информационната сигурност на комуникационните системи в администрацията. По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема.
 • 2 обучения на тема „Електронни таблици с MS Excel (напреднали)“ – ИТО-9, които бяха насочени към придобиването на знания и умения за използване на функционалните възможности на MS Excel за обработка на данните в таблици. По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема.

В изпълнение на Дейност 2 „Обучения по правни аспекти и управление на административната дейност“ през месец юли бяха организирани и успешно проведени от ИПА:

 • 32 обучения на тема „Основни производства по АПК (за неюристи)“ – ПР – 6, които са насочени към изграждане и развиване на практически умения по законосъобразното прилагане на административните норми и принципи. По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема.

В изпълнение на Дейност 5 „Обучения за финансово и стопанско управление“ през месец юли беше организирано и успешно проведено от Института по публична администрация 1 обучение на служител на ДАМТН от Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ на тема „Управление на собствеността“ – ФС – 6, насочено към усвояване и разбиране на основните принципи за управление на публичните ресурси и проблемите свързани с разпореждането с държавна собственост По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема.


В изпълнение на Дейност 1 „Обучения в областта на управление на човешките ресурси“ през месец май бяха организирани и успешно проведени от Института по публична администрация (ИПА) следните обучения на служители на ДАМТН, а именно:

 • 1 обучение на тема „Управление и оценка на изпълнението“ – ЧР-2, насочено  към усвояване на познания и усъвършенстване на умения, свързани с управлението на човешките ресурси в контекста на новата нормативна уредба в областта. По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема;
 • 2 обучения на тема „Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми“ – ЧР-4, които са насочени към придобиване на  познания, свързани със същността и основните разновидности на конфликта в организацията, източниците,симптомите на конфликта и справянето с него. По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема.

В изпълнение на Дейност 2 „Обучения по правни аспекти и управление на административната дейност“ през месец май бяха организирани и успешно проведени от ИПА:

 • 10 обучения на тема „Административна стилистика“ – ПР-4, които са насочени към усвояване на умения, свързани с изготвянето на проекти на актове и общо-административни документи.

В изпълнение на Дейност 3 „Обучения по информационни технологии“ през месец май бяха организирани и успешно проведени от Института по публична администрация следните обучения на служители на ДАМТН, а именно:

 • 1 обучение на тема „Работа с електронно подписани документи“ – ИТО – 5“, насочено към изграждане на знания и практически умения за работа с електронно подписани документи. С провеждането на това обучение, общият брой обучени служители на ДАМТН по тази тема е 8, като по проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема;
 • 2 обучения на тема „Създаване на добре изглеждащи документи с MS Word“ – ИТО-6, които са насочени към представяне на техники на работа и  намаляване на времето, необходимо за завършване и оформяне на документи. По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема;
 • 15 обучения на тема „Електронни таблици с MS Excel (базов курс)“ – ИТО-8, насочени към придобиване на умения за проектиране, създаване на електронни таблици и използване на основни функции за анализ на данните. С провеждането на тези обучения, общият брой обучени служители на ДАМТН по тази тема е 25, като по проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема;
 • 9 обучения на тема „Електронни таблици с MS Excel (напреднали)“ – ИТО-9, които са насочени към придобиването на знания и умения за използване на функционалните възможности на MS Excel за обработка на данните в таблици;
 • 3 обучения на тема „Визуализирай идеите си с MS Excel“ – ИТО-10, които са насочени към овладяване в детайли на инструментите за работа с графични обекти в MS Excel. По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема;
 • 5 обучения на тема „Обмен на данни между MS Excel и MS Word“ – ИТО-11, които са насочени към придобиването на практически опит за едновременното използване на MS Word и MS Excel. По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема;
 • 6 обучения на тема „Функции в MS Exсel“ – ИТО-12, които са насочени към придобиване на практически опит за вградените в MS Excel функции при решаване на конкретни задачи. С провеждането на тези обучения, общият брой обучени служители на ДАМТН по тази тема е 9, като по проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема;

В изпълнение на Дейност 4 „Специализирани чуждоезикови обучения“ в рамките на изпълнение на проекта до края на месец май бяха организирани и успешно проведени от Института по публична администрация следните обучения на служители на ДАМТН, а именно:

 • 4 обучения на тема „Делови умения – участия в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език)“ – ЧЕО-4, които са насочени към изграждане на делови умения при участие в работни групи и групи за административно сътрудничество (ADCO) на ЕК, в работни срещи, дискусии и посещения.  По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема;
 • 2 обучения на тема „Разговорен немски език (базов курс)“ – ЧЕО-8А, насочени към доразвиване на комуникативните умения по немски език в административна среда.  По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема.

В изпълнение на Дейност 6 „Обучения по управленски умения“ в рамките на изпълнение на проекта до края на месец май бяха организирани и успешно проведени от Института по публична администрация следните обучения на служители на ДАМТН, а именно:

 • 1 обучение на тема „Цифрова демокрация. Управление на информационната сигурност. Нанотехнологии и електронна идентичност“ – УА – 4“, насочено към придобиване на знания и умения за работа в среда на оперативна съвместимост.  По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема;
 • 1 обучение на тема „Организационно развитие. Управление на промяната“ – УА – 5, насочено към усвояване на правила за определяне на приоритети и стандарти за управление на времето и умения за ефективно управление на хората и процесите в условията на промяна и ефектите върху организацията.  По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема.

В изпълнение на Дейност 3 „Обучения по информационни технологии“ през месец март бе организирано и успешно проведено от Института по публична администрация 1 обучение на служител от Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ на ДАМТН на тема „Е-правителство: успешни практики и предпоставки за развитие“ – ИТО – 1“, което е насочено към изграждане на основни знания за управление и организация на дейността на администрацията, прилагайки нови подходи и решения, базирани на информационните технологии. По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема.

В изпълнение на Дейност 3 „Обучения по информационни технологии“ през месец март бе организирано и успешно проведено от Института по публична администрация 1 обучение на служител от Главна Дирекция „Метрологичен надзор“ на ДАМТН на тема „Работа със списъци и бази данни с MS Excel“ – ИТО – 14, което е насочено към придобиване на знания и умения за прилагането на Lookup и Database функции при обработването на данни в MS Excel. По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема.

В изпълнение на Дейност 3 „Обучения по информационни технологии“ през месец март бяха организирани и успешно проведени от Института по публична администрация 4 обучения на служители от Дирекция „Планиране, координация,  контрол и разрешения за оценяване на съответствието“ на ДАМТН на тема „Презентационни умения. MS Power point“ – ИТО-23, които са насочени към придобиване на знания за основните изисквания и характеристики на мултимедийните презентации. По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема.
В изпълнение на Дейност 3 „Обучения по информационни технологии“ през месец април бяха организирани и успешно проведени от Института по публична администрация 4 обучения на служители от Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ на ДАМТН на тема „Административно обслужване“ – ИТО-4, в резултат на което е повишена тяхната професионална компетентност, което в дългосрочен план ще доведе до по-ефективно изпълнение на техните служебни задължения. По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема.

В изпълнение на Дейност 3 „Обучения по информационни технологии“ през месец април бяха организирани и успешно проведени от Института по публична администрация 2 обучения на служители от Главна Дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ и Главна дирекция „Надзор на пазара“ на ДАМТН на тема „Създаване на добре изглеждащи документи с MS Word“ – ИТО-6, които са насочени към представяне на техники на работа и  намаляване на времето, необходимо за завършване и оформяне на документи, което ще доведе до по-ефективно изпълнение на служебните им задължения.

В изпълнение на Дейност 3 „Обучения по информационни технологии“ през месец април бяха организирани и успешно проведени от Института по публична администрация 5 обучения на служители на ДАМТН  на теми „Работа с електронно подписани документи“ – ИТО – 5, „Електронни таблици с MS Excel (напреднали)“ – ИТО – 9 и „Обмен на данни между MS Excel и MS Word“ – ИТО – 11“, които са насочени към изграждане на знания и практически умения за работа с електронно подписани документи, към овладяване в детайли на инструментите за работа с графични обекти в MS Excel и придобиване на практически опит за вградените в MS Excel функции при решаване на конкретни задачи, което ще доведе до по-ефективно изпълнение на служебните задължения на обучените служители и повишаване на тяхната професионална компетентност.

В изпълнение на Дейност 5 „Обучения за финансово и стопанско управление“ през месец април бяха организирани и успешно проведени от Института по публична администрация 4 обучения на служители на ДАМТН от Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ на тема „Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия“ – ФС – 2, които са насочени към систематизиране и повишаване на знанията в областта на счетоводната отчетност и контрол в бюджетната организация. В резултат на предвидените в обучения ще се систематизират знанията за принципите и изискванията за отчетност като част от системата на финансовия контрол в ДАМТН и ще се повишат уменията за спазване на принципите на доброто управление и правилата на финансова и счетоводна дисциплина. По проекта не е предвидено провеждането на други обучения на тази тема.