Проект на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по оперативна програма „Административен капацитет”

„Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008” – Договор № 13-31-4/24.04.2014 г.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като бенефициент по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен срок на кандидатстване, обявена от Министерството на финансите по Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” на Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, сключи на 24 април 2014 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” договор за изпълнение на проект с наименование „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008”.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца и общата стойност на проекта 107 981,20 лв.

За реализирането на проекта e предвиденo изпълнението на следните дейности:

  • Дейност 1: Разработване на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектните дейности
  • Дейност 2: Оценка и анализ на съществуващото положение относно наличните подходи за управление на качеството в ДАМТН, разработване на системата, обучение на представители на ДАМТН за внедряване и управление на системата за управление на качеството и внедряване на системата
  • Дейност 3: Сертифициране на системата за управление на качеството
  • Дейност 4: Дейности по информация и публичност

По отношение на проекта ще бъдат приложени всички изисквания за публичност и информираност през целия период на неговото изпълнение, както и след приключването му.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване качеството на извършваните услуги, с цел по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса и по този начин ще допринесе за постигане на глобалната цел на ОПАК: подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.