Дейност 1: Разработване на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектните дейности

Във връзка с изпълнението на Дейност 1 на проекта през м.юли 2014 г. бе сключен  договор № 11-00-33/08.07.2014 г. с изпълнител Адвокатско дружество „Данаилов, Дренски, Неделчев и Ко“ (избран съгласно чл.14, ал.5 ,т.2 на ЗОП), който разработи документация за обществената поръчка за избор на изпълнител по Дейност 2, както и проекти на договори с изпълнителите по Дейности 3 и 4.

Дейността е изпълнена успешно през м. октомври 2014 г.


Дейност 2: Оценка и анализ на съществуващото положение относно наличните подходи за управление на качеството в ДАМТН, разработване на системата, обучение на представители на ДАМТН за внедряване и управление на системата за управление на качеството и внедряване на системата

В началото на 2015 г. след успешно проведена обществена поръчка съгласно чл.14, ал.4 ,т.2 на ЗОП с предмет: „Разработване и внедряване на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008“ се сключи договор № 11-00-8/15.01.2015 г. между ДАМТН и фирма „МД ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ“ ООД за разработване и внедряване на система по качеството на ДАМТН.
Проектът предвижда изпълнението на Дейност 2  да приключи до 31.06.2015 г.


Покана и дневен ред за информационен ден по проект „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008” – Договор № 13-31-4/24.04.2014 г.


Покана и дневен ред за Втори информационен ден по проект „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008” – Договор № 13-31-4/24.04.2014 г.


Дейност 3: Сертифициране на системата за управление на качеството на ДАМТН

В изпълнение на Дейност 3 по проекта беше:

Извършен сертификационен одит на СУК на ДАМТН съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 от екип експерти на РИНА БЪЛГАРИЯ ЕООД:

  • Одит на централното управление и на Регионалните отдели на ДАМТН в град София –  08.10. и 09.10.2015 г.;
  • Одит на Регионалните отдели на ДАМТН в гр. Варна и гр. Плавдив в периода 12.10. – 13.10.2015 г.;
  • Изготвен доклад от сертификационния одит.

Сертифициране на системата за управление на качество:

  • На 15.10.2015 г. бе издаден сертификат с тригодишен срок на валидност, доказващ съответствие на системата за управление на качеството на ДАМТН с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008.

Дейност 4: Дейности по информация и публичност

В изпълнение на Дейност 4 през м. август 2015 г. беше проведена обществена поръчка и беше избран изпълнител на дейностите по публичност и информация на проекта и на резултатите от неговото изпълнение. Беше извършено следното:

  • изготвени и отпечатани в национален ежедневник 2 прессъобщения при стартиране и приключване на проекта;
  • разработено графично изображение (интернет-банер), което е поставено на интернет страницата на ДАМТН и дава възможност за бърз и лесен достъп до основна и актуална информация за проекта;
  • организирани и проведени два информационни дни с цел представяне на заложените цели и дейности на проекта, както и представяне на резултатите от неговото изпълнение и на сертифицираната система пред заинтересованите страни;
  • разработени и разпространени рекламни материали – цветни плакати;
  • изготвени комплекти, включващи торбичка, тефтер-бележник, химикалка, флаш памет и календар, които са предоставени на участниците в информационните дни.

На 15.10.2015 г. беше сертифицирана разработената и внедрена система за управление на качеството на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Получаването на сертификат за съответстваща с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 система за управление на качеството е измерител за цялостното изпълнение на проекта. Издаденият сертификат е доказателство, че системата е изградена и функционира съгласно изискванията на стандарта и на приложимите за дейността на организацията нормативни документи и е предпоставка и гаранция за подобряване осъществяването на контролните и надзорни функции на ДАМТН и за повишаване качеството на извършваните услуги.

С получаването на този сертификат, ДАМТН в качеството си на бенефициент, успешно приключи реализацията на проект  „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008“.