Проект на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Оперативна програма „Административен капацитет”

„Изграждане на информационно-комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри” – Договор № 13-32-3/27.01.2014 г.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като бенефициент по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен срок на кандидатстване, обявена от Министерството на финансите по Приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” на Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, сключи на 27 януари 2014 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” договор № 13-32-3/27.01.2014 г. за изпълнение на проект с наименование „Изграждане на  информационно-комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри”.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца и общата стойност на проекта 383 994,26 лв.

За реализирането на проекта e предвиденo изпълнението на следните дейности и поддейности:

  • Дейност 1: Аналитични дейности;
  • Дейност 2: Реинжинеринг на административните процеси и подготовка на нормативни документи и практически ръководства;
  • Дейност 3: Технологични разработки;
  • Дейност 4: Разработване и внедряване на информационно-комуникационна система;
  • Дейност 5: Разработване на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители;
  • Дейност 6: Дейности за информация и публичност;

По отношение на проекта ще бъдат приложени всички изисквания за публичност и информираност през целия период на неговото изпълнение, както и след приключването му.

Изпълнението на проекта ще допринесе за цялостното подобряване на административното обслужване в ДАМТН чрез въвеждане на електронно управление и предоставяне на електронни услуги и регистър, както и ще подпомогне постигането на глобалната цел на ОПАК: подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.