Проект 14-11-15/01.09.2014

Проект на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Оперативна програма „Административен капацитет”

„Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси ” – Договор № 14-11-15/01.09.2014

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като бенефициент по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен срок на кандидатстване, обявена от Министерството на финансите по Приоритетна ос I „Добро управление” на Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, сключи на 01 септември 2014 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” договор за изпълнение на проект с наименование „Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси”.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца и общата стойност на проекта 195 193,22 лв.

За реализирането на проекта e предвиденo изпълнението на следните дейности и поддейности:

  • Дейност 1: Управление на проекта;
  • Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП;
  • Дейност 3: Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН);
  • Поддейност 3.1: Установяване на текущото състояние. Планиране и подготовка на функционалния анализ, преглед на законодателството;
  • Поддейност 3.2: Анализ на натовареността на отделните звена в структурите и на числеността на служителите спрямо функциите и дейностите и предложение за подобряване;
  • Поддейност 3.3: Изготвяне на предложения за функционално и структурно оптимизиране и план на действие;
  • Поддейност 3.4: Разработване на проект на Устройствен правилник и вътрешни нормативни документи;
  • Поддейност 3.5: Повишаване на капацитета на служителите на ДАМТН за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението;
  • Дейност 4: Информация и публичност.

По отношение на проекта ще бъдат приложени всички изисквания за публичност и информираност през целия период на неговото изпълнение, както и след приключването му.

Изпълнението на проекта ще допринесе за създаване на условия за организационно развитие и повишаване ефективността и ефикасността на дейността на ДАМТН за осигуряване на качествено прилагане на държавната политика по надзор на пазара, метрологичен и технически надзор, нотификация на органи за оценяване на съответствието и контрол на качеството на течните горива.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.