Проект на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Оперативна програма „Административен капацитет” с наименование „Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО” – Договор № 14-32-6/01.09.2014 г.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като бенефициент по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен срок на кандидатстване, обявена от Министерството на финансите по Приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” на Оперативна програма „Административен капацитет”, Подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, сключи на 01 септември 2014 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” договор № 14-32-6/01.09.2014 г. за изпълнение на проект с наименование „Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО ”.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца и общата стойност на проекта 482 623,87 лв.
За реализирането на проекта e предвиденo изпълнението на следните дейности:

  • Дейност 1: Разработване на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектните дейности
  • Дейност 2: Технологични разработки
  • Дейност 3: Разработване и внедряване на електронен регистър, софтуерни модули към информационна система и съставяне на практически ръководства
  • Дейност 4: Реинженеринг на административни процеси и подготовка на нормативни документи
  • Дейност 5: Дейности за информация и публичност
  • Дейност 6: Финансов одит

По отношение на проекта ще бъдат приложени всички изисквания за публичност и информираност през целия период на неговото изпълнение, както и след приключването му.

Изпълнението на проекта ще доведе до цялостното подобряване на административното обслужване в ДАМТН чрез въвеждане на електронно управление и предоставяне на електронни услуги и регистър, както и ще подпомогне постигането на стратегическата цел на ОПАК: Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.