ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР

Днес, 16.01.2015 г., след успешно проведена обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за разработване на тръжни документации” се сключи договор № 11-00-10/16.01.2015 г. между ДАМТН и „ЙЕК И ДИМИТРОВА“ ДЗЗД с предмет „Изготвяне на тръжни документации за възлагане на процедура по чл. 16, ал. 8, вр. глава пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет-избор на изпълнител за „Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“, възлагане на обществена поръчка по глава осма „а“, вр. чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет-избор на изпълнител за „Осигуряване на дейностите по информация и публичност“ и изготвяне на проект на договор с предмет „Финансов одит“ на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП.

Договорът е сключен в изпълнение на Дейност 1 от проект с наименование „Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО” – Договор № 14-32-6/01.09.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.


ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ по проект „Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО”, №14-32-6/01.09.2014 г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с изпълнение на дейностите по информация и публичност по проект „Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО” Ви уведомяваме, че ще бъдат проведени информационни дни за проекта, както следва:

Всички заинтересовани да присъстват може да заявят участието си на имейл office@dmibg.com