Проект А13-22-54/19.06.2014

Проект на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Оперативна програма „Административен капацитет”

„Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” – Договор № A13-22-54/19.06.2014г.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като бенефициент по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен срок на кандидатстване, обявена от Министерството на финансите по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси” на Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, сключи на 19 юни 2014 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” договор за изпълнение на проект с наименование „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца и общата стойност на проекта 80 840,79 лв.

За реализирането на проекта e предвиденo изпълнението на следните дейности:

  • Дейност 1: Организация и управление на проекта
  • Дейност 2: Специализирани обучения по теми от каталога на Института по публична администрация (ИПА) за 2014 г.
  • Дейност 3: Обучение на тема „Екипна ефективност. Създаване, мотивиране и развитие на екип“
  • Дейност 4: Обучение на тема „Лидерство и адаптивност”
  • Дейност 5: Обучение на тема „Новаторство и бизнес ориентирано управление“
  • Дейност 6: Обучение на тема „Публично и медийно представяне”
  • Дейност 7: Изпълнение на мерките за информация и публичност

По отношение на проекта ще бъдат приложени всички изисквания за публичност и информираност през целия период на неговото изпълнение, както и след приключването му.

Изпълнението на проекта ще доведе до повишаване професионалните умения и квалификация на служителите от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в сферите на тяхната компетентност чрез адекватно и актуално обучение, както и до повишаване на мотивацията им за формиране и развитие на професионални, компетентни, отговорни и лоялни служители с цел изграждане на високоефективна администрация с високо ниво на компетентност на служителите й, в унисон с  основната цел на процедурата по Приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси“ на Оперативната програма „Административен капацитет“.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.