В изпълнение на Дейност 2 „Специализирани обучения по теми от каталога на Института по публична администрация (ИПА) за 2014 г.” по Договор № А13-22-54/19.06.2014 г. в Института по публична администрация (ИПА) се проведоха следните обучения:

  • Оценка на индивидуалното изпълнение (УА-4/2014). Семинарът има за цел да запознае участниците с основните принципи на управление на изпълнението чрез формулиране на цели, задачи и индикатори на всички нива в администрацията и на структурните й звена.
  • Прилагане на комплексно административно обслужване (ПП-3/2014). Курсът има за цел да се усвоят техники и процедури за подобряване на организацията на административното обслужване. Участниците да придобият знания, относно комплексното административно обслужване.
  • Административно регулиране и подобряване на бизнес средата (ПП-5/2014). Курсът има за цел да запознае участниците с практиката по прилагането на нормативната уредба, касаеща административното регулиране.
  • Етика и превенция на корупцията в държавната администрация (ОПА-6/2014). Курсът има за цел да представи актуалните проблеми и мерките за превенция и противодействие на корупцията. Ще  бъдат придобият знания относно връзката между управление, ефективност на институциите и етично поведение.
  • Ефективност на системите за финансово управление и контрол (ДУО-6/2014). Семинарът има за цел да представи нови успешни примери и практически умения във връзка с постигането на ефективност на системите за финансово управление и контрол.
  • Управление на информационната сигурност в администрацията (ЕП-4/2014). Курсът има за цел да запознае учстниците със сигурноста и защитата на информацията в информационното пространство и центровете за данни
  • Облачните услуги-иновативен подход за електронно управление (ЕП-6/2014). Курсът има за цел да представи на участниците облачните технологии и ключови моменти при управлението във високо технологична виртуална среда.

Предвидените в настоящата дейност специализирани обучения от каталога на ИПА за 2014 г. са тематично обособени в направления, разпознати от служителите в ДАМТН като важни за придобиване на умения за организиране и изпълнение на работата им.

Първата група обучения се отнасят до управленските умения на ръководителите и служителите с ръководни функции в ДАМТН. Тези обучения ще подпомогнат служителите с ръководни функции да развият и подобрят своите компетенции при управлението на организацията и на човешките й ресурси. Също така да се справят с управлението и ефективността на системите за финансово управление и контрол.

Втората група обучения е свързана с придобиване на знания относно възможностите за предоставяне на качествени услуги и умение за комплексно административно обслужване, спазване и подобряване на средата при съблюдаване на регулаторните механизми. Обучението, предвидено за придобиване на знания и практически умения за етика и превенция на корупцията се явява важен фактор за осигуряване на прозрачност и повишаване на доверието в агенцията и в държавната администрация като цяло.

Третата група обучения има за цел да изгради знания и практически умения за работа съобразно концепциятата за електронно правителство, като се цели използване на иновативни подходи при гарантиране на сигурност на информационната среда.

Общият брой обучени служители по Дейност 2 е 30. Всички те повишиха професионалната си квалификация, като придобитите нови компетенции, знания и умения ще подобрят качеството на работата на персонала. Резултатите, постигнати по проекта, могат да бъдат споделени с други структури от държавната администрация и да бъдат използвани за предаване на добри практики.

Проекът се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.