Проект ЦА 12-22-28/27.05.2013

Проект на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Оперативна програма „Административен капацитет”

„Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ” – ЦА12-22-28/27.05.2013г.

Успешно приключи изпълнението на проект на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с наименование „Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.
Проектът бе изпълнен в рамките на 12 месеца и включваше следните дейности и поддейности:

 • Дейност 1: Организиране и провеждане на чуждоезикови обучения на служители на ДАМТН за повишаване на професионалната им квалификация;
 • Поддейност 1.1: Специализирани чуждоезикови обучения, организирани от Института по публична администрация;
 • Поддейност 1.2: :Чуждоезикови обучения, различни от предлаганите от Института по публична администрация;
 • Дейност 2: Организиране и провеждане на компютърни обучения на служители на ДАМТН за подобряване качеството и ефективността на работата им;
 • Поддейност 2.1: Компютърни обучения за разширяване на познанията и уменията за работа с продуктите на MS Office.
 • Поддейност 2.2: Компютърни обучения за управлeние, конфигуриране и поддръжка на инструменти в IT среда.
 • Дейност 3: Дейности по информация и публичност.

Всички дейности бяха успешно изпълнени и се постигнаха заложените резултати:

 • Повишена професионална квалификация на служителите от общата и специализирана администрация на ДАМТН;
 • Проведени 13 специализирани чуждоезикови обучения на служители на ДАМТН;
 • Проведени 103 чуждоезикови обучения на служители на ДАМТН;
 • Проведени 32 компютърни обучения на служители на ДАМТН;
 • Проведени 5 специализирани обучения по управление, конфигуриране и поддръжка на инструменти в ИТ среда;
 • Повишена информираност на гражданите и популяризиране на проекта, източника на неговото финансиране, общите и специфичните цели на проекта и постигнатите резултати.

Изпълнението на проекта допринесе за подобряване на знанията и уменията на служителите в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с цел по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения, както и за постигане на глобалната цел на ОПАК: подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж.

Проектът се осъществи с безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.