ДЕЙНОСТ 1, ПОДДЕЙНОСТ 1.2 „ЧУЖДОЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

След успешно проведена обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Организиране и провеждане на чуждоезикови и компютърни обучения на служители на ДАМТН“ и сключен договор с избрания изпълнител – СИГМА-2000-ФАРОС ООД, през месец януари започна изпълнението на Дейност 1, Поддейност 1.2 „Чуждоезикови обучения, различни от предлаганите от Института по публична администрация”, съгласно Договор № ЦА12-22-28/27.05.2013 г .
В изпълнение на настоящата поддейност, в гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Русе  и гр. Бургас бяха проведени входящи тестове по английски език за определяне на ниво, на базата на което служители на ДАМТН от ГД“МН“, ГД“НП“, ГД“ИДТН“, ГД”ККТГ” и Д“ПККРОС“ бяха разпределени в групи по съответни нива и започнаха езиковото си обучение. Част от служителите ще преминат две последователни сесии. В резултат на обученията, служителите ще придобият нови езикови знания, ще разширят или систематизират старите, ще подобрят мотивацията и отношението към работата си. Развитието на професионалната квалификация на практика ще доведе не само до подобряване изпълнението на дейността на отделния служител, но и до разпространяване на ефекта от това в цялостните резултати от дейността на ДАМТН.
Процедурата на директно финансиране се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, съфинансирана от Европейския социален фонд.


Дейност 2, Поддейност 2.2 “Организиране и провеждане на чуждоезикови и компютърни обучения на служители на ДАМТН”

В изпълнение на Дейност 2, Поддейност 2.2 от Договор № ЦА12-22-28/27.05.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд бе проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Организиране и провеждане на чуждоезикови и компютърни обучения на служители на ДАМТН“.

На 16.09.2013 г. бе сключен договор между ДАМТН и СТЕМО ООД  за изпълнение на дейностите по Обособена позиция 3 „Организиране и провеждане на компютърни обучения за управление, конфигуриране и поддръжка на инструменти в IT среда“ от цитираната по-горе обществена поръчка.

Съгласно сключения с изпълнителя договор бяха организирани и успешно проведени 5 обучения на служители от отдел „Административно и информационно обслужване“ на ДАМТН, в резултат на което е повишена тяхната професионална компетентност, което в дългосрочен план ще доведе до по-ефективно изпълнение на техните служебни задължения.


Дейност 1, Поддейност 1.1 „Специализирани чуждоезикови обучения, организирани от Института по публична администрация”

В изпълнение на Дейност 1 „Организиране и провеждане на чуждоезикови обучения на служители на ДАМТН за повишаване на професионалната им квалификация”, Поддейност 1.1 „Специализирани чуждоезикови обучения, организирани от Института по публична администрация” от Договор № ЦА12-22-28/27.05.2013 г., Института по публична администрация (ИПА) проведе следните обучения:

  • 1 специализирано чуждоезиково обучение по „Разговорен английски език (базов курс)“ – ЧЕО-1А в периода от 10.02.2014 г. до 14.02.2014 г.;
  • 12 специализирани чуждоезикови обучения по „Делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език)“ – ЧЕО-4 в периода от 17.03.2014 г. до 21.03.2014 г. – първа група и от 24.03.2014 г. до 28.03.2014 г. – втора група.

Изпълнените в рамките на поддейноста обучения повишиха разговорните умения на служителите на ДАМТН и спомогнаха за по ефективното им участие в дискусии и обсъждания на въпроси и теми, свързани с дейности от компетенциите на ДАМТН в различни форуми, организирани от Европейската Комисия и от сродни на ДАМТН европейски и международни организации.

Проекът се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Дейност 2, Поддейност 2.1 “Организиране и провеждане на компютърни обучения по MS Office и MS Excel на служители на ДАМТН”

В изпълнение на Дейност 2, Поддейност 2.1 от Договор № ЦА12-22-28/27.05.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд бе проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Организиране и провеждане на компютърни обучения по MS Office и MS Excel на служители на ДАМТН“. Процедурата приключи със сключване на договор със СИГМА-2000-ФАРОС ООД.

Съгласно сключения с изпълнителя договор бяха организирани и успешно проведени:

  • 8 компютърни обучения по „MS Office“ в гр. София, в периода от 03.04.2014 г. до 16.04.2014 г.;
  • 15 компютърни обучения по „MS Excel“ за начинаещи бяха проведени в градовете София, Пловдив и Варна в периода от 31.03.2014 г. до 28.04.2014 г.;
  • 9 компютърни обучения по „MS Excel“ за напреднали бяха проведени в градовете София и Пловдив в периода от 15.04.2014 г. до 30.04.2014 г.

Общият брой обучени служители на ДАМТН в рамките на Поддейност 2.1 е 32. Всички те усъвършенстваха компютърните си умения за работа с документи и електронни таблици, което от своя страна повиши ефективността на работата им и редуцира риска от технически грешки.