BG05SFOP001-2.006-0025-C01/27.07.2018 г.

Повишаване и развитие на професионалната компетентност на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” – BG05SFOP001-2.006-0025-C01/27.07.2018 г.

index-2
index-3

Проект на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Оперативна програма „Добро управление”

“Повишаване и развитие на професионалната компетентност на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” – BG05SFOP001-2.006-0025-C01/27.07.2018 г.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като бенефициент по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен срок на кандидатстване, обявена от Министерски съвет по Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” на Оперативна програма „Добро управление”, сключи на 27 юли 2018 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) – договор за изпълнение на проект с наименование „Повишаване и развитие на професионалната компетентност на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ”.
Срокът за изпълнение на проекта е  до 31.12.2018 г. и общата стойност на проекта 83 647,00 лв.
За реализирането на проекта e предвиденo изпълнението на следните дейности:
•   Дейност 1: Организиране, провеждане и участие в обучение за придобиване на експлоатационни умения за пилотиране и поддръжка на въздушна видео техника (дрон)
•   Дейност 2: Организиране, провеждане и участие в специализирани обучения по стандарти за служители на ДАМТН
•   Дейност 3: Организиране, провеждане и участие в обучения за усъвършенстване на аналитичната практика и методология на работа със специализирано оборудване за изпитване на течни горива

По отношение на проекта ще бъдат приложени всички изисквания за публичност и информираност през целия период на неговото изпълнение, както и след приключването му.
Чрез изпълнението на проектните дейности ще се постигне повишаване и развитие на професионалната компетентност и квалификация на служителите от специализираната администрация, което ще способства за подобряване ефективността на осъществяваните от ДАМТН дейности и ще гарантира осигуряването на еднакви условия за предлагане на продукти на българския пазар, предотвратяване на нечестната конкуренция и подпомагане функционирането на националната система за оценяване на съответствието.

Постигането на заложените резултати ще доведе до издигане експертното ниво при изпълнение на дейностите, до осигуряване на условия за съкращаване на времето за извършване им и до повишаване удовлетвореността на ползвателите на предоставяните от ДАМТН административни услуги.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.