BG05SFOP001-2.006-0026-C01/31.07.2018 г.

Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите от надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ – BG05SFOP001-2.006-0026-C01/31.07.2018 г.

index-2
index-3

Проект на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по

Оперативна програма „Добро управление”

Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите от надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – BG05SFOP001-2.006-0026-C01/31.07.2018 г.

 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като бенефициент по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен срок на кандидатстване, обявена от Министерски съвет по Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” на Оперативна програма „Добро управление”, сключи на 31 юли 2018 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) – договор за изпълнение на проект с наименование „Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите от надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“.

 

На 31 януари 2020 г., успешно приключи 18 месечното изпълнение на проекта, включващо следните основни дейности:

Дейност 1: Организиране, провеждане и участие в специализирани обучения по стандарти за служителите на ДАМТН.

Дейност 2: Организиране, провеждане и участие в срещи за предаване на опит и/или добри практики в областта на осъществяване на контрол на язовирните стени и съоръженията към тях, контрол на качеството на течните горива и надзор на пазара.

Дейност 3: Организиране провеждане и участие в обучение относно надзор на пазара на електронни магазини и платформи и др., осъществяващи онлайн продажби на продукти, попадащи в обхвата на компетенциите на ДАМТН.

Всички дейности бяха успешно изпълнени и бяха проведени обучения на служители на ДАМТН по следните теми:

  • Обучение по стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012;
  • Обучение по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018;
  • Обучение по стандарти БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2018;
  • Обучение по стандарт БДС EN ISO 14731:2019;
  • Обучение относно надзор на пазара на електронни магазини и платформи и др., осъществяващи онлайн продажби на продукти, попадащи в обхвата на компетенциите на ДАМТН
  • Участие в срещи за предаване на опит и/или добри практики в областта на осъществяване на контрол на язовирните стени и съоръженията към тях, контрол на качеството на течните горива и надзор на пазара

 

В рамките на проекта бяха обучени общо 465 служители от ДАМТН .

Чрез постигане на заложените в проекта резултати бяха реализирани двете основни цели на проекта, а именно:

1)  Укрепване и развитие на административния капацитет на надзорните и контролни органи в ДАМТН чрез повишаване на специализираните знания и професионална квалификация на служителите в сферите на тяхната компетентност чрез адекватни и актуални специализирани обучения;

2)  Изграждане и утвърждаване на механизми за предаване на опит и/или добри практики за придобиване на практически знания и умения.

 

По отношение на проекта са приложени всички изисквания за публичност и информираност през целия период на неговото изпълнение, както и след приключването му.

Изпълнението на проекта допринесе за повишаване и разширяване на професионалната компетентност и квалификация на служителите в ДАМТН, с цел по-високо експертно ниво при осъществяване на дейностите, извършвани от надзорните и контролни органи и ще гарантира защита на обществото и околната среда от опасни и несъответстващи на съществените изисквания продукти, неверни измервания, опасни за експлоатация съоръжения с повишена опасност и некачествени течни горива, както и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, еднакви условия за предлагане на продукти (попадащи в обхвата на компетенциите на ДАМТН) на българския пазар като част от Европейския пазар.

Постигнатите цели и резултати в настоящия проект подпомогнаха постигането на основната цел на процедурата – „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията“.

Процедурата на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира в рамките на Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.