Проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“

Поддейност 2.1: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване

Поддейност 2.2: Доставка на специализирани моторни превозни средства