Новини – ОПИК

НОВИНИ

ПО НАПРЕДЪКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА БИЗНЕС СРЕДА ПОСРЕДСТВОМ СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ БАЗИ ДАННИ В ОБЛАСТТА НА НАДЗОРА НА ПАЗАРА, МЕТРОЛОГИЧНИЯ НАДЗОР И КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА И ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ ТЕХНИЧЕСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР“ BG16RFOP002-2.004-0001

В рамките на проект BG16RFOP0022.004-0001 са извършени следните дейности, свързани с изпълнението на проекта:

Дейност 1: Създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни и електронни регистри за нуждите на ДАМТН

Във връзка с изпълнението на Дейност 1 и съгласно Закона за електронно управление през 2018 г.  е изготвен окончателен вариант на техническо задание, който е съгласуван и одобрен от Държавна агенция „Електронно управление“. Документацията на обществената поръчка е в процес на преработване и предстои обявяването й през 2019 г.

Дейност 2: Подобряване на техническото обезпечаване на контролните и надзорни дейности чрез доставка на измервателно и изпитвателно оборудване и специализирани моторни превозни средства

Дейност 2, Поддейност 2.1: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване

В рамките на 2018 г. е проведена обществена поръчка за избор на изпълнители в четири обособени позиции.

Избран е изпълнител – ЛАБОРБИО ООД (Договор 11-00-45/05.06.2018 г.) за изпълнението на 4-та обособена позиция.

Съгласно договора са доставени и монтирани:

  • 2 бр. лабораторни острова;
  • 16 бр. лабораторни маси и аксесоари;
  • 2 бр. лабораторни шкафове за съхранение;
  • 2 бр. шкаф за химикали.

Снимки на доставеното оборудване са публикувани в подменю “Галерия“.

Документацията на обществената поръчка е в процес на преработване. Обществената поръчка предстои да бъде обявена в началото на 2019 г.

Дейност 2, Поддейност 2.2: Доставка на специализирани моторни превозни средства

В края на 2017 г.  е обявена обществена поръчка в четири обособени позиции.

За изпълнението на първа обособена позиция  е избран изпълнител „РАТОЛА ЛИЗИНГ“ ЕООД и е сключен Договор 11-00-18/20.03.2018 г. Съгласно договора са доставени 4 бр. високо-проходими джипа, необходими за извършване на технически надзор на въжени линии, газопроводи и нефтопроводи, намиращи се извън населените места и в трудно достъпни райони.

Снимки на доставените джипове са публикувани в подменю “Галерия“.

В началото на 2019 г. е обявена обществена поръчка с три обособени позиции. За изпълнението на първа обособена позиция е избран изпълнител „Еспас Ауто“ ООД и е сключен Договор 11-00-56/07.10.2019 г. Съгласно договора е доставено специализирано моторно превозно средство – тип Минибус (8+1 места), необходим за транспортиране на инспектори, измервателно и изпитвателно оборудване и проби при извършване на метрологични проверки, проверки по надзор на пазара и проверки на качеството на течните горива, съвместно с други изпълнителни органи.

Снимки на доставения Минибус са публикувани в подменю “Галерия“.

Документацията на обществената поръчка е преработена и поръчката е обявена отново на 25.10.2019 г. в две обособени позиции: Обособена позиция 1, с предмет: „Доставка на специализирани автомобили  – тип Миниван“ и Обособена позиция 2, с предмет: „Доставка на специализирани леки автомобили за нуждите на надзора на пазара“.

За изпълнението и на двете обособени позиции е избран изпълнител „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД и са сключени договори № 11-00-23/19.03.2020 г. и № 11-00-24/19.03.2020 г. Съгласно договорите са доставени 23 бр. специализирани автомобили – тип Миниван, марка Дачия, модел Докер за нуждите на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и 3 бр. специализирани леки автомобили, марка Дачия, модел Логан за нуждите на надзора на пазара.

Снимки на доставените 26 бр. специализирани автомобили са публикувани в подменю “Галерия“.

Дейност 3: Дейности по информация и комуникация

Във връзка с изпълнението на тази дейност през 2017 г. са разработени, отпечатани и разпределени – 1000 бр. информационни брошури, 300 бр. стикери, 50 бр. информационни плакати и 5 бр. табели, монтирани в сгради на ДАМТН в София и страната.

На 23.12.2016 г. в национален ежедневник „Труд“ и на 22.12.2017 г. в национален ежедневник „Сега“ са отпечатани прессъобщения за напредъка по изпълнението на проекта.

На доставените по поддейности 2.1 и 2.2 ДМА са поставени стикери съгласно изискванията на проекта за публичност и визуализация.

Дейност 4: Разработване на тръжна документация за предвидените по проекта обществени поръчки и изготвяне на анализи и оценки на техническите задания към тях

Сключеният по тази дейност Договор 11-00-12/31.01.2017 г. с АРИР – Стара Загора е изпълнен и дейността е приключила през 2017 г. Разработените проекти на документации по дейности 1 и 2, са основа за разработването на документацията на обществените поръчки по дейности 1, 2.1 и 2.2.

Дейност 5: Застраховане на доставеното измервателно и изпитвателно оборудване и специализирани МПС

Във връзка с изпълнението на дейност 5 са застраховани 4-те специализирани МПС, доставени по поддейност 2.2 през м. август 2018 г.

След проведена обществената поръчка за избор на застраховател за 2019 г. са сключени договори 11-00-78/03.12.2018 г. и 11-00-80/04.12.2018 г. с ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД за застраховане на МПС и на измервателно/изпитвателно оборудване.