Проект на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

„Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качеството” – BG161PO003-4.3.02-0001-С0001

Поддейност 4.5 „Ограничени строително-монтажни работи и закупуване на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване, необходимо за предоставянето на по-качествени дейности и услуги за бизнеса” – Лаборатория на ГД ККТГ в гр. Бургас

Поддейност 4.5 „Ограничени строително-монтажни работи и закупуване на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване, необходимо за предоставянето на по-качествени дейности и услуги за бизнеса” – Лаборатория на ГД ККТГ в гр. Плевен

ОПК - Дейност 1

ОПК - Дейност 2 Семинар

ОПК - Дейност 2 Проверка

Поддейност 4.1: Доставка на специализирани моторни превозни средства.

Поддейност 4.2: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване.

Поддейност 4.3: Доставка на информационно оборудване.

Поддейност 4.5: Ограничени строително-монтажни работи и закупуване на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване, необходимо за предоставянето на по-качествени дейности и услуги за бизнеса – доставка на лабораторно обзавеждане.