Проект BG16RFОP002-2.103-0001

ОПИК

BG16RFОP002-2.103-0001 „Подпомагане развитието на устойчива конкурентоспособност и благоприятна бизнес среда за МСП посредством укрепване на техническия капацитет на органите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, контролиращи качеството на течните и твърдите горива“

На 12.11.2021 г. стартира проект на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор BG16RFОP002-2.103-0001 „Подпомагане развитието на устойчива конкурентоспособност и благоприятна бизнес среда за МСП посредством укрепване на техническия капацитет на органите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, контролиращи качеството на течните и твърдите горива“.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, a общата стойност на проекта e 1 000 000 лв.

Основни дейности:

  • Дейност 1: Изграждане на изпитвателна лаборатория за контрол на качеството на твърдите горива за битово отопление:
    • Поддейност 1.1: Ограничени строително-монтажни работи за изграждане на изпитвателна лаборатория за твърди горива за битово отопление към ДАМТН;
    • Поддейност 1.2: Доставка на обзавеждане за изпитвателната лаборатория за твърди горива за битово отопление към ДАМТН.
  • Дейност 2: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на твърдите горива за битово отопление;
  • Дейност 3: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на течните горива;
  • Дейност 4: Застраховане на доставените по проекта дълготрайни материални активи.

Настоящият проект цели укрепване на техническия капацитет на органите в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, контролиращи качеството на течните и твърдите горива, за да се осигури благоприятна бизнес среда за МСП и същевременно да се гарантира опазването на чистотата на атмосферния въздух и околната среда.

С реализирането на проекта, осъществявания от ДАМТН контрол по спазване на законовите изисквания за качеството на твърдите и течните горива ще осигурява както еднакви условия на пазара за всички участници, така и подобряване на бизнес средата за МСП, като ще се гарантира защита правата на гражданите чрез спазването на екологичните и здравни норми, а същевременно ще се подпомага и процеса по опазване чистотата на атмосферния въздух и околната среда.

            Процедурата на директно финансиране се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.