Галерия – ОПИК

Проект BG16RFОP002-2.103-0001„Подпомагане развитието на устойчива конкурентоспособност и благоприятна бизнес среда за МСП посредством укрепване на техническия капацитет на органите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, контролиращи качеството на течните и твърдите горива““

Дейност 3: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на течните горива