Новини – ОПИК

НОВИНИ

ПО НАПРЕДЪКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ПО НАПРЕДЪКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG16RFОP002-2.103-0001

„ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И БЛАГОПРИЯТНА БИЗНЕС СРЕДА ЗА МСП ПОСРЕДСТВОМ УКРЕПВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, КОНТРОЛИРАЩИ КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ И ТВЪРДИТЕ ГОРИВА“ 

Процедурата на директно финансиране се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

В рамките на проект BG16RFОP002-2.103-0001 са извършени следните дейности, свързани с изпълнението на проекта:

Дейност 1: Изграждане на изпитвателна лаборатория за контрол на качеството на твърдите горива за битово отопление

Поддейност 1.1: Ограничени строително-монтажни работи за изграждане на изпитвателна лаборатория за твърди горива за битово отопление към ДАМТН

 • Изготвен e инвестиционен проект за преустройство на помещението, определено за изпитвателна лаборатория за твърди горива за битово отопление на ДАМТН
 • Инвестиционният проект е заверен в Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБОЗН) за съответствие с изискванията за противопожарна безопасност (Писмо изх. № 764001-1051/08.08.2022 г.).
 • Изготвена е документация на обществена поръчка с предмет„Извършване на строително-монтажни работи по преустройство на помещение в лаборатория за изпитване на твърди горива за битово отопление в сграда на ДАМТН, находяща се в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №13“.
 • Проведена е обществена поръчка, избран е изпълнител и е сключен договор за изпълнение № 11-00-8/22.03.2023 г.
 • На 27.03.2023 г. е открита строителна площадка, с което стартира изпълнение на СМР.

Поддейност 1.2: Доставка на обзавеждане за изпитвателната лаборатория за твърди горива за битово отопление към ДАМТН

Изпълнението на Поддейност 1.2 стартира с изготвянето на инициативен доклад Z-3775/30.03.2023 г. и приложенията към него. Документацията по процедурата за избор на изпълнител е в процес на разработване.

Дейност 2: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на твърдите горива за битово отопление

 • Разработена е документация на обществена поръчка с предмет „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление” в дванадесет обособени позиции.
 • Обявена е процедура за избор на изпълнител в ЦАИС: 00808-2023-0003. Тече срокът за събиране на оферти.

Дейност 2: Подобряване на техническото обезпечаване на контролните и надзорни дейности чрез доставка на измервателно и изпитвателно оборудване и специализирани моторни превозни средства

Дейност 3: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на течните горива

 • Разработена е документация на обществена поръчка с предмет „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” в десет обособени позиции
 • Проведена е обществена поръчка и са избрани изпълнители. Сключени са 10 договора с изпълнителите.
 • Изпълнени са 4 договора: 11-00-67/30.11.2022 г., 11-00-69/30.11.2022 г., 11-00-70/30.11.2022 г., 11-00-79/13.12.2022 г.
 • Доставени са и са пуснати в експлоатация:
 1. Апарат за определяне на плътност на течни горива съгласно EN ISO 12185 – 2 бр.
 2. Течен хроматограф с аутосемплер за полициклични арени съгласно стандарт EN 12916 – 1бр.
 3. Лабораторен хладилник – 2 бр.
 4. Сушилня за лабораторна стъклария – 3 бр.
 • Обучен е персоналът за работа с доставеното изпитвателно и измервателно оборудване.
 • По договор 11-00-68/30.11.2022 г. апаратът е доставен и инсталиран и тече процес на пускане в действие и обучение на персонала за работа с него.

Снимки на доставенoтo изпитвателно оборудване са публикувани в подменю “Галерия“.

Дейност 4: Застраховане на доставените по проекта дълготрайни материални активи

Издадена е застрахователна полица за доставеното измервателно и изпитвателно оборудване по договори №11-00-67/30.11.2022 г., №11-00-69/30.11.2022 г., №11-00-70/30.11.2022 г. и №11-00-79/13.12.2022 г.