Новини – ОПИК

НОВИНИ

ПО НАПРЕДЪКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ПРОЕКТ BG16RFОP002-2.103-0001

„ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И БЛАГОПРИЯТНА БИЗНЕС СРЕДА ЗА МСП ПОСРЕДСТВОМ УКРЕПВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, КОНТРОЛИРАЩИ КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ И ТВЪРДИТЕ ГОРИВА“ 

Процедурата на директно финансиране се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

В рамките на проект BG16RFОP002-2.103-0001 са извършени следните дейности, свързани с изпълнението на проекта:

Дейност 1: Изграждане на изпитвателна лаборатория за контрол на качеството на твърдите горива за битово отопление

Поддейност 1.1: Ограничени строително-монтажни работи за изграждане на изпитвателна лаборатория за твърди горива за битово отопление към ДАМТН

 • Изготвен e инвестиционен проект за преустройство на помещението, определено за изпитвателна лаборатория за твърди горива за битово отопление на ДАМТН
 • Инвестиционният проект е заверен в Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБОЗН) за съответствие с изискванията за противопожарна безопасност (Писмо изх. № 764001-1051/08.08.2022 г.).
 • Изготвена е документация на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи по преустройство на помещение в лаборатория за изпитване на твърди горива за битово отопление в сграда на ДАМТН, находяща се в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ 13“.
 • Проведена е обществена поръчка, избран е изпълнител и е сключен договор за изпълнение № 11-00-8/22.03.2023 г.
 • На 27.03.2023 г. е открита строителна площадка, с което стартира изпълнение на СМР.
 • Във връзка с изграждането на лаборатория за изпитване на твърди горива за битово отопление са осъществени СМР включващи: демонтажни дейности, зидаро-мазачески дейности; подмяна на дограма (врати и прозорци); подмяна на електрическата инсталация; подмяна на осветителните тела; подмяна на ВиК инсталация; изграждане на вентилационна и климатична системи; осигуряване на пожаробезопасност в лабораторията.
 • Поставена е трайна информационна табела пред лабораторията съгласно изискванията за публичност и визуализация на проекта.

Снимките на извършения ремонт са публикувани в подменюГалерия.

Поддейност 1.2: Доставка на обзавеждане за изпитвателната лаборатория за твърди горива за битово отопление към ДАМТН

Изпълнението на Поддейност 1.2 започна през м. март 2023 г. с изготвяне на инициативен доклад (Z-3775/30.03.2023 г.) и приложения към него. Разработена е документацията на обществена поръчка с предмет „Доставка на обзавеждане за изпитвателната лаборатория за твърди горива за битово отопление“ в три обособени позиции.

През м. април-май 2023 г. е проведена процедурата за избор на изпълнители и на 09.06.2023 г. с фирма Лаборбио ЕООД е сключен договор за изпълнение № 11-00-26/09.06.2023 г. Срокът за изпълнение на дейността е до 4 месеца.

 

Дейност 2: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на твърдите горива за битово отопление

По изпълнението на Дейност 2, през 2023 г. е проведена обществена поръчка с предмет „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление” в дванадесет обособени позиции” (ЦАИС № 00808-2023-0003 от 29.03.2023 г.).

Извършена оценка на кандидатите, изготвени са Протоколи 1 и 2 за допустимост на кандидатите и за техническа оценка на офертите. С изготвеното Решение (ЦАИС № D24414472 от 13.06.2023 г.) са избрани кандидати по 9 от обособените позиции, а процедурата по 3 от обособените позиции е прекратена (Решение ЦАИС № D24414437 от 13.06.2023 г.) – по 7-ма позиция поради неявяване на кандидати, а по 1-ва и по 10-та позиции – поради отстраняване на кандидатите заради несъответствия с изискванията на Възложителя.

Тече период на сключване на договори с избраните изпълнители. Срокът за изпълнение на дейността е до 4 месеца.

 

Дейност 3: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на течните горива

 • Разработена е документация на обществена поръчка с предмет „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”в десет обособени позиции
 • Проведена е обществена поръчка и са избрани изпълнители. Сключени са 10 договора с изпълнителите.
 • Изпълнени са 8 договора: 11-00-67/30.11.2022 г., 11-00-68/30.11.2022 г., 11-00-69/30.11.2022 г., 11-00-70/30.11.2022 г., 11-00-75/13.12.2022 г., 11-00-78/13.12.2022 г., 11-00-79/13.12.2022 г. и 11-00-80/13.12.2022 г.
 • Доставени са и са пуснати в експлоатация:
 1. Апарат за определяне на плътност на течни горива съгласно EN ISO 12185 – 2 бр.
 2. Течен хроматограф с аутосемплер за полициклични арени съгласно стандарт EN 12916 – 1бр.
 3. Лабораторен хладилник – 2 бр.
 4. Сушилня за лабораторна стъклария – 3 бр.
 5. Атомно-абсорбционен спектрофотометър за определяне на манган и олово в бензин, съгласно ЕN 237 и ЕN 16135 – 1 бр.
 6. Центрофуга за определяне на вода и утайки в остатъчни горива, съгласно ISO 3734 – 1 бр.
 7. Автоматичен апарат за определяне на гранична температура на филтруемост на течни горива, съгласно EN 116 – 1 бр.
 8. Апарат за определяне на коксовия остатък по метода на Конрадсон, съгласно ISO 6615 – 1 бр.

Снимки на доставенoтo изпитвателно оборудване са публикувани в подменю “Галерия“.

 

Дейност 4: Застраховане на доставените по проекта дълготрайни материални активи

Издадени са застрахователни полици на доставеното измервателно и изпитвателно оборудване по изпълнените договори по Дейност 3.

Във връзка с изпълнението на дейностите по информация, комуникация и визуализация съгласно изискванията на договора за БФП и на ОПИК е проведена процедура за избор на изпълнител за изработването на 4 бр. постоянни информационни табели и 100 бр. информационни стикери. Изготвен е доклад за извършения подбор по представените 2 бр. оферти (Z-5461/10.05.2023 г.) и е избран изпълнител, на когото е възложено с пряко договаряне да изпълни изработването на информационните материали.

Съгласно представената оферта, информационните материали са изработени и доставени на 31.05.2023 г., за което е изготвен Приемо-предавателен протокол.

В 2-те изпитвателни лаборатории на ДАМТН са монтирани 4 бр. постоянни информационни табели както следва:  3 табели са монтирани в секторите в гр. София, гр. Плевен и гр. Бургас на изпитвателната лаборатория на ГД „Контрол на качеството на течните горива“ и 1 табела е монтирана в лабораторията на ГД „Контрол на качеството на твърдите горива за битово отопление“ в гр. София.

На доставеното измервателно и изпитвателно оборудване по Дейност 3 са поставени информационни стикери.

Снимки на поставените информационни табели и стикери са публикувани в подменю “Галерия“.