Новини – ОПИК

НОВИНИ

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ДОГОВОР ЗА БФП  BG16RFОP002-2.103-0001

„ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И БЛАГОПРИЯТНА БИЗНЕС СРЕДА ЗА МСП ПОСРЕДСТВОМ УКРЕПВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, КОНТРОЛИРАЩИ КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ И ТВЪРДИТЕ ГОРИВА“ 

Процедурата на директно финансиране се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на проект BG16RFОP002-2.103-0001 са извършени следните дейности, свързани с изпълнението на проекта:

Дейност 1: Изграждане на изпитвателна лаборатория за контрол на качеството на твърдите горива за битово отопление

Поддейност 1.1: Ограничени строително-монтажни работи за изграждане на изпитвателна лаборатория за твърди горива за битово отопление към ДАМТН

Изготвен e инвестиционен проект за преустройство на помещението, определено за изпитвателна лаборатория за твърди горива за битово отопление на ДАМТН

Инвестиционният проект е заверен в Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБОЗН) за съответствие с изискванията за противопожарна безопасност (Писмо изх. № 764001-1051/08.08.2022 г.).

Изготвена е документация на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи по преустройство на помещение в лаборатория за изпитване на твърди горива за битово отопление в сграда на ДАМТН, находяща се в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13“.

Проведена е обществена поръчка, избран е изпълнител и е сключен договор за изпълнение № 11-00-8/22.03.2023 г.

На 27.03.2023 г. е открита строителна площадка, с което стартира изпълнение на СМР.

Във връзка с изграждането на лаборатория за изпитване на твърди горива за битово отопление са осъществени СМР включващи: демонтажни дейности, зидаро-мазачески дейности; подмяна на дограма (врати и прозорци); подмяна на електрическата инсталация; подмяна на осветителните тела; подмяна на ВиК инсталация; изграждане на вентилационна и климатична системи; осигуряване на пожаробезопасност в лабораторията.

Поставена е трайна информационна табела пред лабораторията съгласно изискванията за публичност и визуализация на проекта.

Изпълнението на Дейност 1.1 приключи през м. април 2023 г.

Снимките на извършения ремонт са публикувани в подменю “Галерия.

 

Поддейност 1.2: Доставка на обзавеждане за изпитвателната лаборатория за твърди горива за битово отопление към ДАМТН

Изпълнението на Поддейност 1.2 започна през м. март 2023 г. с изготвяне на инициативен доклад (Z-3775/30.03.2023 г.) и приложения към него. Разработена е документацията на обществена поръчка с предмет „Доставка на обзавеждане за изпитвателната лаборатория за твърди горива за битово отопление“ в три обособени позиции.

През м. април-май 2023 г. е проведена процедурата за избор на изпълнители и на 09.06.2023 г. е сключен договор за изпълнение № 11-00-26/09.06.2023 г. Договорът е изпълнен през м. октомври 2023 г. и в лабораторията са доставени и монтирани:

– 4 бр. работна лабораторна маса с контейнер;

– 2 бр. работен плот с вградени шкафове;

– 2 бр. работен плот с метални крака; –

– 2 бр. контейнер с врата и чекмедже;

– 1 бр. метален шкаф за съхранение на химикали и СРМ;

– 2 бр. лабораторна маса с мивка;

– 1 бр. шкаф с вградена мивка;

– 1 бр. шкаф за консумативи и стъклария;

– 1 бр. шкаф за съхранение на материали;

– 3 бр. единичен шкаф

– 2 бр. антивибрационна маса

– 2 бр. комплект стелажи

В резултата на реализирани икономии на средства от проведените обществени поръчки се създаде възможност за закупуване на допълнително лабораторно обзавеждане. През м. октомври е подготвено и подадено през ИСУН 2020 Искане за изменение на договора за БФП с цел доставка на допълнително обзавеждане на изпитвателната лаборатория за твърди горива за битово отопление. На 23.10.2023 г. е подписано Допълнително споразумение № 4/2023 г. към договора за БФП и изменението е одобрено. Чрез пряко договаряне е сключен договор 11-00-66/08.11.2023 г., който е изпълнен в края на м. ноември и в изпитвателната лаборатория е доставено следното допълнително обзавеждане:

– 1 бр. лабораторен шкаф

– 1 бр. лабораторна маса с контейнер

– 1 бр. антивибрационна (тегловна) маса

Директно от търговската мрежа/производител са закупени и следните материални активи:

– 2 бр. комплекти тави

– 1 бр. лабораторна прахосмукачка.

На доставеното лабораторно обзавеждане са поставени информационни стикери. Изпълнението на Дейност 1.2 приключи в края на м. ноември 2023 г.

Снимките на доставеното лабораторно обзавеждане са публикувани в подменю “Галерия.

 

Дейност 2: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на твърдите горива за битово отопление

По изпълнението на Дейност 2, през 2023 г. е проведена обществена поръчка с предмет „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление” в дванадесет обособени позиции” (ЦАИС № 00808-2023-0003 от 29.03.2023 г.). С Решение (ЦАИС № D24414472 от 13.06.2023 г.) са избрани кандидати по 9 от обособените позиции, а процедурата по 3 от обособените позиции е прекратена (Решение ЦАИС № D24414437 от 13.06.2023 г.) – по 7-ма позиция поради неявяване на кандидати, а по 1-ва и по 10-та позиции – поради отстраняване на кандидатите заради несъответствия с изискванията на Възложителя. Сключени са 9 договора за доставка на измервателно и изпитвателно оборудване с №№ 11-00-45/28.07.2023, 11-00-47/28.07.2023, 11-00-49/28.07.2023, 11-00-48/28.07.2023, 11-00-50/28.07.2023, 11-00-51/31.07.2023, 11-00-31/21.07.2023, 11-00-32/21.07.2023 и 11-00-33/21.07.2023.

В периода юни-септември 2023 г., в резултат на реализирани икономии на средства от проведените обществени поръчки е подадено и одобрено изменение на договора на БФП като в техническата спецификация са добавени материални активи. Подготвена е документация и е проведена обществена поръчка с предмет „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на течните горива и на твърдите горива за битово отопление” в девет обособени позиции (ЦАИС: 00808-2023-0005). С Решение № D376367/20.09.2023 г. по 3 от позициите са избрани изпълнители за доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за контрол на качеството на твърдите горива за битово отопление (апарат за определяне на сяра чрез инфрачервена спектрометрия съгласно стандарт ISO 19579 – 1 бр., електронна техническа везна с точност 0,1 g – 1 бр. и аналитична везна с точност 0.01 g – 1 бр.). На 12.10. 2023 г. са сключени договори за доставка с избраните изпълнители  №№ 11-00-59/12.10.2023 г., 11-00-60/12.10.2023 г. и 11-00-61/12.10.2023 г. По 4 от обособените позиции не бяха избрани изпълнители (по 3 позиции – поради липса на кандидати и по 1 позиция – поради отстранен участник).

До края на м. ноември 2023 г. са изпълнени всичките 9 договори по първата обществена поръчка като в изпитвателната лаборатория са доставени:

– Сушилен шкаф с азотна атмосфера (вкл. консумативи за въвеждане в действие) – 1 бр.

– Лабораторна мелница (вкл. консумативи за въвеждане в действие) – 1 бр.

– Лабораторна камина – 2 бр.

– Аналитична везна с точност 0.0001 g – 2 бр.

– Комплект Сита от 0,212 мм – 2 бр.

– Комплект Сита от 3,15 мм – 1 бр.

– Комплект Сита от 20 мм – 1 бр.

– Комплект теглилки от 1 g до 1 кg – 1 бр.

– Комплект теглилки от 1 mg до 1 кg – 1 бр.

Изпълнението на Дейност 2 продължи и през м. декември 2023 г. като бяха изпълнени сключените 3 договора по втората обществена поръчка и в изпитвателната лаборатория са доставени:

– Апарат за определяне на сяра чрез инфрачервена спектрометрия, съгласно стандарт ISO 19579 (вкл. консумативи и реактиви за въвеждане в действие) – 1бр.

– Аналитична везна с точност 0.01 g – 1 бр.

– Електронна техническа везна с точност 0.1 g – 1 бр.

Персоналът е обучен за работа с доставеното изпитвателно и измервателно оборудване.

На доставеното измервателно и изпитвателно оборудване са поставени информационни стикери.

Изпълнението на Дейност 1.2 приключи през м. декември 2023 г.

Снимки на доставенoтo изпитвателно и измервателно оборудване са публикувани в подменю  “Галерия“.

 

Дейност 3: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на течните горива

Разработена е документация на обществена поръчка с предмет „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” в десет обособени позиции. Проведена е обществена поръчка и са избрани изпълнители.

Сключени са 10 договора с №№ 11-00-67/30.11.2022 г., 11-00-68/30.11.2022 г., 11-00-69/30.11.2022 г., 11-00-70/30.11.2022 г., 11-00-75/13.12.2022 г., 11-00-78/13.12.2022 г., 11-00-79/13.12.2022 г. и 11-00-80/13.12.2022 г.

През 2023 г. са доставени и пуснати в експлоатация:

– Апарат за определяне на плътност на течни горива съгласно EN ISO 12185 – 2 бр.

– Течен хроматограф с аутосемплер за полициклични арени съгласно стандарт EN 12916 – 1бр.

– Лабораторен хладилник – 2 бр.

– Сушилня за лабораторна стъклария – 3 бр.

–  Атомно-абсорбционен спектрофотометър за определяне на манган и олово в бензин, съгласно ЕN 237 и ЕN 16135 – 1 бр.

– Центрофуга за определяне на вода и утайки в остатъчни горива, съгласно ISO 3734 – 1 бр.

– Автоматичен апарат за определяне на гранична температура на филтруемост на течни горива, съгласно EN 116 – 1 бр.

– Апарат за определяне на коксовия остатък по метода на Конрадсон, съгласно ISO 6615 – 1 бр.

– Апарат за определяне на налягане на парите на бензини, съгласно ЕN 13016 със сравнителни материали/ сравнителни референтни материали, консумативи и реактиви за въвеждане в действие – 1 бр.

– Апарат за определяне съдържанието на метилови естери на мастните киселини съгласно стандарт ЕN 14078 със сравнителни материали/ сравнителни референтни материали, консумативи и реактиви за въвеждане в действие – 1 бр.

В периода юни-септември 2023 г., във връзка с одобрено изменение на договора на БФП, се проведе обществена поръчка с предмет „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на течните горива и на твърдите горива за битово отопление” в девет обособени позиции (ЦАИС: 00808-2023-0005) като  с Решение № D376367/20.09.2023 г. по 2 от позициите са избрани изпълнители за доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за контрол на качеството на течните горива (апарат за определяне съдържанието на метилови естери на мастните киселини съгласно стандарт ЕN 14078 – 1 бр. и сушилня за лабораторна стъклария – 2 бр.).

На 12.10. 2023 г. са сключени договори за доставка с № 11-00-58/12.10.2023 г. и № 11-00-62/12.10.2023 г.

До средата на м. декември 2023 г. договорите са изпълнени и в изпитвателната лаборатория за течни горива са доставени:

– Апарат за определяне съдържанието на метилови естери на мастните киселини съгласно стандарт ЕN 14078 със сравнителни материали/ сравнителни референтни материали, консумативи и реактиви за въвеждане в действие – 1 бр.

– Сушилня за лабораторна стъклария – 2 бр.

Персоналът е обучен за работа с доставеното изпитвателно и измервателно оборудване.

На доставеното измервателно и изпитвателно оборудване са поставени информационни стикери.

Изпълнението на Дейност 3 приключи през м. декември 2023 г.

Снимки на доставенoтo изпитвателно и измервателно оборудване са публикувани в подменю “Галерия“.

 

Дейност 4: Застраховане на доставените по проекта дълготрайни материални активи

Издадени са застрахователни полици на доставеното измервателно и изпитвателно оборудване по изпълнените договори по Дейност 2 и Дейност 3.

 

Във връзка с изпълнението на дейностите по информация, комуникация и визуализация съгласно изискванията на договора за БФП и на ОПИК е проведена процедура за избор на изпълнител за изработването на 4 бр. постоянни информационни табели и 100 бр. информационни стикери. Изготвен е доклад за извършения подбор по представените 2 бр. оферти (Z-5461/10.05.2023 г.) и е избран изпълнител, на когото е възложено с пряко договаряне да изпълни изработването на информационните материали. Съгласно представената оферта, информационните материали са изработени и доставени на 31.05.2023 г., за което е изготвен Приемо-предавателен протокол.

В 2-те изпитвателни лаборатории на ДАМТН са монтирани 4 бр. постоянни информационни табели както следва:  3 табели са монтирани в секторите в гр. София, гр. Плевен и гр. Бургас на изпитвателната лаборатория на ГД „Контрол на качеството на течните горива“ и 1 табела е монтирана в лабораторията на ГД „Контрол на качеството на твърдите горива за битово отопление“ в гр. София.

На доставеното измервателно и изпитвателно оборудване по Дейност 2 и Дейност 3, както и на доставеното лабораторно обзавеждане по Дейност 1.2. са поставени информационни стикери.

С цел информиране на широката общественост за напредъка по изпълнението на договора за БФП са изготвени и отпечатани в национален ежедневник 2 прессъобщения.

Във връзка с приключване изпълнението на договора за БФП е организиран и на 18.12.2023 г. е проведен информационен ден за представяне на резултатите от изпълнението на проекта, на който присъстваха представители на Министерството на икономиката и индустрията, представители на фирмите-изпълнители и служители на агенцията. Новоизградената лаборатория за изпитване на твърди горива за битово отопление беше отворена за посещение.

Снимки на прессъобщенията, поставените информационни табели и информационни стикери, както и на проведения информационен ден са публикувани в подменю  “Галерия“.

 

Изпълнението на договор BG16RFОP002-2.103-0001 приключи на 20.12.2023 г.