Проект JA2015EMCLVD LED прожектор

JA2015EMCLVD LED Floodlights

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ МЕЖДУНАРОДНИЯТ ПРОЕКТ JA2015EMCLVD ЗА LED ПРОЖЕКТОРИ,  ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, В КОЙТО  ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР  ВЗЕ УЧАСТИЕ

През септември тази година успешно приключи международният проект JA2015EMCLVD за LED прожектори,  финансиран от Европейската комисия. В него ДАМТН взе участие с още 20 национални контролни органа, организации и присъединени партньори от страните: Австрия, Англия,  Белгия, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Кипър, Латвия, Люксембург, Норвегия, Финландия, Холандия, Швейцария, Швеция.

Проектът стартира през март 2016 година. Той се фокусира върху LED прожекторите, които са нови и широко използвани продукти от потребителите за осветление на домове, тераси, дворове и гаражи. Тези прожектори често имат фотоклетки и се включват при засичане на движение на хора в осветяваното пространство, което ги прави още по-атрактивни на пазара. Организатор и ръководител на проекта бе Финландската агенция за безопасност и химикали. Основната цел на проекта беше повишаване нивото на безопасност на потребителите на Европейския пазар чрез общи надзорни дейности между страните от Европейския съюз (ЕС).

По проекта страните-участнички закупиха общо 90 различни по модел и марка LED прожектора. Те бяха тествани за безопасност. Лабораторните изпитвания показаха, че голяма част от продуктите са несъответстващи по отношение на Директивата за електрическите уреди ниско напрежение и Директивата за електромагнитна съвместимост.  На ниво ЕС общо 35 различни по марка и модел от изпитаните LED прожектори бяха изтеглени от пазара и спрени от разпространение. В резултат на проекта за целия Съюз бяха създадени 12 нотификации  в Европейска система за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти – RAPEX, като 5 от тях бяха на ДАМТН. В окончателния доклад по проекта, подготвен от г-н Ханну Маттила от Финландската агенция за безопасност и химикали, бе отбелязано, че целта на проекта е постигната чрез предприетите в цяла Европа мерки.

В рамките на проекта ДАМТН с европейски средства закупи и изпита 5 различни по марка и модел LED прожектора. Резултатите от тестовете бяха негативни. За петте продукта бяха създадени 5 нотификации RAPEX, които Европейската комисия одобри. С активното съдействие от страна на отговорните икономически оператори и благодарение действията на ДАМТН тези 5 несъответстващи продукти в общо количество 279 509 броя бяха изтеглени от българския и европейския пазари. Това стана възможно след срещи с икономическите оператори, съгласно Регламент № 765 на ЕК. По своя собствена инициатива един икономически оператор организира програма за доброволно връщане от крайния потребител на своя продукт.

Резултатите на ДАМТН и успешно постигнатите цели показват силата на съвместното действие на надзорните органи на европейски страни и полезността на проекта. В този проект ДАМТН представи своите професионални компетенции на високо ниво, като отговорна институция и достоен партньор в Европейския съюз.