Съвместни действия по надзор на пазара JA 2014

Многонационален проект на Европейската комисия “Съвместни действия по надзор на пазара на GPSD продукти и хармонизирани продукти”(JA2014)
Цели на съвместните действия
Общата програма на съвместните действия цели да се постигне координиране на действията по надзор на пазара за различните продуктови групи по най-ефективен начин и да се осигурят възможности за по-нататъшна оценка и усъвършенстване на най-добрите практики, които първоначално бяха разработени в рамките на двата проекти EMARS, след това доразвити с проекти JA2009 и JA2010 и се прилагат и усъвършенстват в текущите проекти JA2011, JA2012 и JA2013.
Структура на съвместните действия
Тридесет и шест органа по надзор на пазара от 28 страни-членки и страни от ЕИО участват в настоящите съвместни действия. Проектът се координира и управлява от PROSAFE. В рамките на проекта са включени хоризонтални дейности (разработване на методи и оценка на риска) и продуктово-ориентирани дейности, както и дейности по управление на проекта и координационни дейности. Продуктово-ориентираните дейности се отнасят за продуктови групи: играчки, възпроизвеждащи звуци;предпазни прегради за деца;фойерверки;електрически инструменти;LED и CFL осветление. За всяка продуктова група ще се осъществи надзор на пазара, ще се вземат образци, които ще бъдат изпитани и ще се извърши оценка на риска, на базата на получените резултати от изпитването. Ако се установят сериозни несъответствия ще бъдат предприети необходимите мерки. Всички страни-участнички в съвместните действия са поели задължението за предприемане на последващи действия на базата на получените резултати от изпитването на продуктите и направената оценка на риска. Ако е необходимо, ще се осъществи и обратна връзка с органите по стандартизация. Допълнително, към действията за продуктови групи:предпазни прегради за деца, фойерверки и електрически инструменти ще се осъществи и определяне на приоритетни групи продукти за бъдещи съвместни действия за тези продуктови групи.Дейностите по разработване на методи са насочени главно към оценката на риска, непрекъснатото подобряване на дейността на националните органи по надзора на пазара (CIMS) и е-обучението. Дейностите по управление на проекта и координационните дейности са насочени към осигуряване на адекватно внимание и действия по такива теми като най-добри практики, сътрудничество с митниците, установяване националността на производителите (произхода на продуктите) и международно сътрудничество. Проектът стартира през юли 2015 г. с откриващ семинар, междинните резултати ще бъдат представени на семинар през пролетта на 2016 г., а резултатите от проекта ще бъдат представени на финална конференция в началото на 2017 г.Работата по настоящите съвместни действия ще се осъществява в тясно сътрудничество с другите съвместни действия, управлявани и координирани от PROSAFE. Това ще допринесе за развитието и практическото прилагане на най-добрите практики.
Участници
Тридесет и шест органа по надзор на пазара от 28 страни-членки и страни от ЕИО участват в настоящите съвместни действия.
Продължителност
15.05.2015 г. –15.07.2017 г.
Дейностите по съвместните действия са:
WP1 Управление на проекта (координатор PROSAFE)
WP2 Разпространение на информацията (координатор PROSAFE)
WP3 Оценка на риска (координатор PROSAFE) WP4 CIMS (координатор MCCAA -Malta)
WP5 E-обучение (координатор MCCAA -Malta)
WP6 Продукти, свързани с грижа за детето –предпазни прегради (координатор MDC, Greece)
WP7 Играчки3 (координатор NVWA –NL) WP8  LED/CFL източници на светлина(координатор Tukes, Fin)
WP9 Фойерверки2 (координатор ILT, NL)
WP10 Електрически инструменти(координатор MIRS, Slovenia)
ДАМТН участва в работата последните продуктови групи:
1.WP9 Фойерверки 2 (координатор ILT-Холандия; участници: PROSAFE, FPSE, SAMTS, MDC, CA, ILNAS, DSB, UOKiK, IRSI)
Действащото европейско законодателство е Директива 2007/23/EC на Европейския парламент и на Съвета от 23.05.2007 г. относно пускането на пазара на пиротехнически изделия. Страните-членки бяха задължени да транспонират директивата в своите законодателства до 4.01.2010г. и да прилагат разпоредбите на директивата, считано от тази дата, за категории продукти 1, 2 и 3.

Директивата от 2007 г. беше първият общностен законодателен акт в областта на фойерверките. Страните-членки трябваше, за първи път, да следят за наличие на СЕ маркировка на фойерверките и да прилагат принципите на свободната циркулация на фойерверки на Европейския пазар.Първоначално фокусът на съвместни действия JA2011 беше насочен към разработването на най-добри практики и обмяната на опит по прилагането на новите изисквания, както и за изграждането на по-добро разбиране за единния Европейски пазар на фойерверки. Съвместни действия JA2014 имат за задача да се провери как въведената директива 2013/29/ЕО влияе върху пазара и да се разработят процедури за определяне разпределението/делът на продуктите, които са произведени в съответствие с изискванията на Директивата от 2007 г. и тези, които са произведени съгласно Директивата от 2013 г.Освен това, изпитването на фойерверките е много скъпо, а за транспортирането на образците трябва да се създаде специална организация, която на практика беше сериозен проблем при предишните съвместни действия JA2011, затова тогава беше определен ограничен брой образци за изпитване в рамките на съвместните действия. В настоящия проект (JA2014) ще се изпитат значителен брой образци за да се създаде платформа за обмяна на опит и информация и за да се създадат възможности за разработване на най-добри практики. В същото време страните-членки се поощряват да вземат образци и да извършват изпитване и за тяхна сметка, като споделят получените резултати с другите страни-членки, участващи в съвместните действия. В рамките на съвместни действия JA2011беше създадена работна група, което направи преглед на различни типове фойерверки, дефинирани в EN 15947(31 на брой) и бяха определени 5 типа продукти, които да бъдат обект на тези съвместни действия. Това бяха типове фойерверки, които бяха доказали наличие на сериозни рискове за потребителите по онова време. Междувременно пазарът на фойерверки се промени значително и затова е необходимо настоящият пазар да се преразгледа и да се определят типовете фойерверки, които реално пораждат най-голям риск за потребителите. Затова разработването на списък с приоритети в ключов елемент при тези съвместни действия. Проектът предвижда да се осъществят съвместни действия по наблюдение на пазара, като те се извършват координирано и всеки орган наблюдава своя национален пазар. В рамките на проекта ще се вземат и изпитат образци на 200 различни типа фойерверки, ще се проведат и 6 работни срещи (включително и среща със заинтересованите страни). Съвместните действия ще могат да използват добрите практики, установени по време на съвместни действия JA2011 и особено онези, които касаят процедурите за изпитване на образците.

Съвместни действия JA2014 ще се изпълняват в следните няколко фази, като се отчита и необходимостта от включване на периода на Нова година или други сезони, когато масово се използват фойерверки:

a.Анализ на пазара и на рисковете: с цел определяне характера на пазара и рисковете, които се пораждат от продуктовата група. Анализът включва фактори като брой участници на пазара, тяхната големина и зрялост, относителния дял на внос и производство, брой продукти на пазара, годишни продажби, статистика за нараняванията, данни от изследвания, резултати от предишни действия и познаване на възникващите опасности.

b.Критерии за подборна образците: участниците решават за това как страните-членки ще провеждат процеса по подбора и вземането на образци. Тази фаза включва и разработване на чек-листове и/или ръководство за участниците.

c.Вземане на образци: Органите на страните-членки ще посетят производители, вносители, търговци на едро и на дребно за да вземат определените бройки образци, като процесът на пробовземане се координира в рамките на съвместните действия и за извършеното се докладва на координатора на задачата.

d.Изпитване на продуктите в лаборатория: Тази фаза включва цялата организация по избора на изпитвателна лаборатория и самото изпитване на образците.

e.Оценка на риска: Страните-членки обсъждат общите принципи за оценка на риска и извършват такава оценка на взетите от тях образци на продукти.

f.Последващи действия спрямо несъответстващи продукти и обмен на информация за предприетите действия: Органите на страните-членки консултират икономическите оператори за резултатите от оценката на риска и договарят подходящите мерки и последващи действия, които трябва да се предприемат.

Основни резултати, очаквани от провеждането на съвместни действия за продуктова група фойерверки:

a.планиране на действията (детайлен подход по отношение на действията по надзор на пазара;провеждане на откриващи работни срещи и планиране на следващите срещи;планиране на дейностите)

b.провеждане на работни срещи по проекта (6 бр.протоколи от срещи)

c.инструменти за осъществяване на надзор на пазара (ръководство за обмен на информация, схеми за вземане на образци, чек-листове)

d.организиране изпитването на образците (списък на критериите/параметрите за изпитване, провеждане на търг за избор на изпълнител и сключване на договор, транспортиране на образците, обработка на резултатите от изпитването)

e.надзор на пазара (статистика за действия по надзор на пазара, описание и анализ на резултатите от конкретни действия, предприети последващи действия, подготовка на технически доклад от съвместните действия за продуктова група фойерверки).

2.WP10–Електрически инструменти (координатор MIRS -Словения; участници: PROSAFE, MIRS, SAMTS, MINGO, CTI, Tukes, ROGA, CRPC, ILNAS, MCCAA, UOKiK, ASAE, STI)

Страните-участници в съвместните действия ще извършват координирани действия по надзор на пазара в национален план. Предвижда се провеждането на 6 работни срещи (включително и среща със заинтересованите страни), изпитване на 60 бр. образци, оценка на риска и представяне на резултатите на финална конференция. Една от основните цели на съвместните действия е разработването на списък с приоритети, който е необходим за определяне на обхвата както на настоящите, така и на бъдещи съвместни действия, тъй като продуктовия сектор в твърде голям за да бъде обхванат от единични съвместни действия. По време на настоящите съвместни действия JA2014 ще се подбере една продуктова група, ще се проведе наблюдение на пазара, ще се вземат образците, които ще бъдат изпитани в избрана чрез търг изпитвателна лаборатория. Другите продуктови групи, които са определени като приоритетни,ще бъдат обект на следващи съвместни действия. Работата по тези съвместни действия ще се координира от PROSAFE и ще се осъществява в близко сътрудничество със стандартизационните комитети, работещи в тази продуктова област. Съвместните действия ще подпомогнат дейността по дефинирането и проверката на използваните методи за изпитване, възпроизводимостта на тестовете и т.н.

Съвместни действия JA2014 за продуктова група електрически инструменти ще се изпълняват в следните няколко фази:

a.Анализ на пазара и на рисковете: с цел определяне характера на пазара и рисковете, които се пораждат от продуктовата група. Анализът включва фактори като брой участници на пазара, тяхната големина и зрялост, относителния дял на внос и производство, брой продукти на пазара, годишните продажби, статистика за нараняванията, данни от изследвания, резултати от предишни действия и познаване на възникващите опасности.

b.Критерии за подборна образците: участниците решават за това как страните-членки ще провеждат процеса по подбора и вземането на образци. Тази фаза включва и разработване на чек-листове и/или ръководство за участниците.

c.Вземане на образци: Органите на страните-членки ще посетят производители, вносители, търговци на едро и на дребно за да вземат определените бройки образци, като процесът напробовземане се координира в рамките на съвместните действия и за извършеното се докладва на координатора на задачата.

d.Изпитване на продуктите в лаборатория: Тази фаза включва цялата организация по избора на изпитвателна лаборатория и самото изпитване на образците. e.Оценка на риска: Страните-членки обсъждат общите принципи за оценка на риска и се извършва такава оценка за взетите от тях образци на продукти.

f.Последващи действия спрямо несъответстващи продукти и обмяна на информация за предприетите действия: Органите на страните-членки консултират икономическите оператори за резултатите от оценката на риска и договарят подходящите мерки и последващи действия, които трябва да се предприемат.

Основни резултати, очаквани от провеждането на съвместни действия за продуктова група електрически инструменти:

a.планиране на действията (детайлен подход по отношение на действията по надзор на пазара;провеждане на откриващи работни срещи и планиране на следващите срещи;планиране на дейностите)

b.провеждане на работни срещи по проекта (6бр.протоколи от срещи)

c.инструменти за осъществяване на надзор на пазара (ръководство за обмен на информация, схеми за вземане на образци, чек-листове)

d.организиране изпитването на образците(списък на критериите/параметрите за изпитване, провеждане на търг за избор на изпълнител и сключване на договор, транспортиране на образците, обработка на резултатите от изпитването)

e.надзор на пазара (статистика за действия по надзор на пазара, описание и анализ на резултатите от конкретни действия, предприети последващи действия, подготовка на технически доклад от съвместните действия за продуктова група електрически инструменти).