Съвместни действия по надзор на пазара JA 2015 GPSD

МНОГОНАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ “СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЗОР НА ПАЗАРА НА GPSD ПРОДУКТИ И ХАРМОНИЗИРАНИ ПРОДУКТИ” (JA2015)

Цели на съвместните действия

Общата програма на съвместните действия цели да се постигне координиране на действията по надзор на пазара за различните продуктово-оринтирани групи по най-ефективен начин и да се осигурят възможности за по-нататъшна оценка и усъвършенстване на най-добрите практики, които първоначално бяха разработени в рамките на двата проекти EMARS, след това доразвити с проекти JA2009, JA2010 JA2011, JA2012 и се прилагат и усъвършенстват в текущите проекти JA2013 и JA2014.

Структура на съвместните действия
Тридесет и шест органа по надзор на пазара от 27 страни-членки и страни от ЕИО участват в настоящите съвместни действия. Проектът се координира и управлява от PROSAFE. В проект JA2015 са включени няколко продуктово-ориентирани дейности, хоризонтални дейности (разработване на методи, оценка на риска, е-обучение и др.), както и дейности по управление на проекта и координационни дейности.
Продуктово-ориентираните дейности се отнасят за продуктови групи: пластифицирани играчки; продукти, свързани с грижа за детето (биберони и придържащи елементи за биберони); игрални площадки; електрически инструменти и домакински електроуреди. За всяка продуктова група с изключение на една ще се вземат образци, които ще бъдат изпитани. За продуктова група „игрални площадки“ ще се осъществят инспекции на игрални площадки, вече пуснати в действие. За всички продуктови групи ще се извърши оценка на риска, на базата на получените резултати от изпитването и инспекциите. Ако се установят сериозни несъответствия ще бъдат предприети необходимите мерки.
Всички страни-участнички в съвместните действия са поели задължението за предприемане на последващи действия на базата на получените резултати от изпитването/инспекциите на продуктите и направената оценка на риска. Ако е необходимо, ще се осъществи и обратна връзка с органите по стандартизация.
Допълнително, към действията за продуктови групи: играчки; продукти, свързани с грижа за детето; електрически инструменти и домакински електроуреди е включен като елемент и разработването на списък на приоритетните групи продукти за бъдещи съвместни действия.
Дейностите по разработване на методи са насочени към оценката на риска, непрекъснатото подобряване на дейността на националните органи по надзора на
пазара (CIMS), е-обучение, нови и спешно възникващи теми, подобряване/засилване на ефекта от проекта.
Дейностите по управление на проекта и координационните дейности са насочени към осигуряване на адекватно внимание и действия по такива теми като най-добри практики, сътрудничество с митниците, проследимост, установяване националността на производителите (произхода на продуктите) и международно сътрудничество.
Проектът стартира през април 2016 г. с откриващ семинар, междинните резултати ще бъдат представени на семинар през пролетта на 2017 г., а резултатите от проекта ще бъдат представени на финалната конференция през 2018 г.
Работата по настоящите съвместни действия ще се осъществява в тясно сътрудничество с другите съвместни действия, управлявани и координирани от PROSAFE. Това ще допринесе за развитието и практическото прилагане на най-добрите практики.

Участници
Тридесет и шест органа по надзор на пазара от 27 страни-членки и страни от ЕИО участват в настоящите съвместни действия.

Продължителност
08.04.2016 г. – 08.06.2018 г.

Специфичните дейности в рамките на съвместните действия са:
WP1 Управление на проекта (координатор PROSAFE)
WP2 Разпространение на информацията (координатор PROSAFE)
WP3 Оценка на риска (координатор STMUV, Германия)
WP4 CIMS (координатор MCCAA, Малта)
WP5 E-обучение (координатор NVWA, Холадния)
WP6 Нови и спешно възникващи теми (координатор DGCCRF, Гранция)
WP7 Подобряване/засилване на ефекта от проекта (координатор NVWA, Холандия)
WP8 Продукти, свързани с грижа за детето (биберони и придържащи елементи за биберони) – координатор FPS Economy, Белгия
WP9 Играчки 4 – пластифицирани играчки (координатор NEA, Норвегия)
WP10 Игрални площадки (координатор FPS Economy, Белгия)
WP11 Електрически инструменти (координатор DG CCRF, Франция)
WP12 Домакински електроуреди (координатор MCCAA, Малта)
ДАМТН участва в работата по следните продуктови групи:

1. WP11 – Електрически инструменти 2 (координатор DG CCRF – Франция; участници: PROSAFE, FPS Economy, CTI, MEBW, ROGA, CRPC, ILNAS, MCCAA, ASAE, SAMTS)
Работата по продуктова група „електрически инструменти“ започна в рамките на проект JA2014. Един от резултатите от този проект беше разработването на списък с приоритети. През 2012 и 2013 г. е имало 6 нотификации по RAPEX за такива продукти. Данните за наранявания с такива продукти на Холандия (2015) и Великобритания (2011) подкрепят избора на тази продуктова група, тъй като тези продукти се определят като най-опасни в техния клас.
Страните-участници в съвместните действия ще извършват координирани действия по надзор на пазара в национален план. Предвижда се провеждането на 6 работни срещи (включително и 2-дневна среща със заинтересованите страни), изпитване на 100 бр. образци, оценка на риска и представяне на резултатите на финалната конференция.
Една от основните цели на съвместните действия е разработването на актуален списък с приоритети, на базата на създадения по проект JA2014. Това е необходимо, тъй като продуктовият сектор е твърде голям за да бъде обхванат от единични съвместни действия.
По време на настоящите съвместни действия JA2015 ще се подбере една продуктова група за провеждане на наблюдение на пазара, вземане и изпитване на образци, а другите продукти ще бъдат обект на бъдещи съвместни действия.
Работата по тези съвместни действия ще се координира от PROSAFE и ще се осъществява в близко сътрудничество със стандартизационните комитети, работещи в тази продуктова област. Съвместните действия ще подпомогнат дейността по дефиниране и проверка на използваните методи за изпитване, възпроизводимостта на тестовете и т.н.

Съвместните действия за тази продуктова група ще се изпълняват в следните няколко фази:

a. Анализ на пазара и на рисковете: с цел определяне характера на пазара и рисковете, които се пораждат от продуктовата група. Анализът включва фактори като брой играчи на пазара, тяхната големина и зрялост, относителния дял на внос и производство, брой продукти на пазара, годишните продажби, статистика за нараняванията, данни от изследвания, резултати от предишни действия и познаване на възникващите опасности.

b. Критерии за подбор на образците: участниците решават за това как страните-членки ще провеждат процеса по подбора и вземането на образци. Тази фаза включва и разработване на чек-листове и/или насоки за участниците.

c. Вземане на образци: Органите на страните-членки ще посетят производители, вносители, търговци на едро и на дребно за да вземат определените бройки образци. Процесът на пробовземане ще се координира в рамките на съвместните действия и за извършеното ще се докладва на координатора на задачата.

d. Изпитване на продуктите в лаборатория: Тази фаза включва цялата организация по избора на изпитвателна лаборатория и самото изпитване на образците.

e. Оценка на риска: Страните-членки ще обсъдят общите принципи за оценка на риска и ще извършат такава оценка за взетите от тях образци на продукти.

f. Последващи действия спрямо несъответстващи продукти и обмен на информация за предприетите действия: Органите на страните-членки консултират икономическите оператори за резултатите от оценката на риска и договарят подходящите мерки и последващи действия, които трябва да се предприемат.

Основни резултати, очаквани от провеждането на съвместни действия за продуктова група „електрически инструменти“:

a. планиране на действията (детайлен подход по отношение на действията по надзор на пазара)

b. провеждане на работни срещи по проекта (протоколи от срещи)

c. инструменти за осъществяване на надзор на пазара (ръководство за обмен на информация; информация за страните-членки, от кои продукти ще се вземат образци; чек-листове и/или насоки за използване на най-добри практики при осъществяване на надзор на пазара)

d. организиране изпитването на образците (критерии/параметри за изпитване, провеждане на търг за избор на изпълнител и сключване на договор, транспортиране на образците)

e. надзор на пазара (статистика за действия по надзор на пазара, вкл. брой на инспектираните продукти, оценените продукти и спрените продукти; брой посещение на икономически оператори; информация с описание на последващите действия, които ще се предприемат)

f. финален отчетен доклад (Този доклад се подготвя за съответната целева група (органи по надзор на пазара, потребителски организации, индустрия, стандартизационни органи, други заинтересовани страни) и представя ясно получените резултати, ползите и въздействието/ефекта от проведените съвместни действия за тази продуктова група.)

2. WP12 Домакински електроуреди (координатор MCCAA – Малта; участници: PROSAFE, SAMTS, EMS, CTI, TUKES, ROGA, CRPC, NVWA, ASAE, SNESB)

Приложимите стандарти за блендери, миксери и тостери са добре дефинирани и са напълно в съответствие с релевантните международни стандарти. Това са:

• EN 60335-2-9:1995+ A1:1998+ A2:2000+ A11:2000+ A12:2002+ A13:2002 за тостери и

• EN 60335-2-14:2006+AC:2007+A1:2008+A11:2012+AC:2013

За този вид продукти е съществено важно да се знае как производителят е оценил съответствието им с изискванията на директива „Ниско напрежение“ (LVD). Затова по време на съвместните действия ще се проверяват EC-декларацията за съответствие и съответните части на техническото досие (TF).

Проектът предвижда да се осъществят съвместни действия по наблюдение на пазара, като те се извършват координирано и всеки орган наблюдава своя национален пазар. В рамките на проекта ще се проведат 6 работни срещи (включително и 2-дневна среща със заинтересованите страни), ще се вземат и изпитат образци на 100 различни типа продукти, а резултатите ще бъдат представени на финалната конференция.

Една от основните цели на съвместните действия е разработването на актуален списък с приоритети. Това е необходимо, тъй като продуктовият сектор е твърде голям за да бъде обхванат от единични съвместни действия.

По време на настоящите съвместни действия JA2015 ще се подбере една продуктова група за провеждане на наблюдение на пазара, вземане и изпитване на образци, а другите продукти ще бъдат обект на бъдещи съвместни действия.

Работата по тези съвместни действия ще се координира от PROSAFE и ще се осъществява в близко сътрудничество със стандартизационните комитети, работещи в тази продуктова област. Съвместните действия ще подпомогнат дейността по дефиниране и проверка на използваните методи за изпитване, възпроизводимостта на тестовете и т.н.

Съвместните действия за тази продуктова група ще се изпълняват в следните няколко фази:

a. Анализ на пазара и на рисковете: с цел определяне характера на пазара и рисковете, които се пораждат от продуктовата група. Анализът включва фактори като брой играчи на пазара, тяхната големина и зрялост, относителния дял на внос и производство, брой продукти на пазара, годишни продажби, статистика за нараняванията, данни от изследвания, резултати от предишни действия и познаване на възникващите опасности.

b. Критерии за подбор на образците: участниците решават за това как страните-членки ще провеждат процеса по подбора и вземането на образци. Тази фаза включва и разработване на чек-листове и/или насоки за участниците.

c. Вземане на образци: Органите на страните-членки ще посетят производители, вносители, търговци на едро и на дребно за да вземат определените бройки образци. Процесът на пробовземане ще се координира в рамките на съвместните действия и за извършеното ще се докладва на координатора на задачата.

d. Изпитване на продуктите в лаборатория: Тази фаза включва цялата организация по избора на изпитвателна лаборатория и самото изпитване на образците.

e. Оценка на риска: Страните-членки ще обсъдят общите принципи за оценка на риска и ще извършат такава оценка на взетите от тях образци на продукти.

f. Последващи действия спрямо несъответстващи продукти и обмен на информация за предприетите действия: Органите на страните-членки ще консултират икономическите оператори за резултатите от оценката на риска и ще договарят подходящите мерки и последващи действия, които трябва да се предприемат.

Основни резултати, очаквани от провеждането на съвместни действия за продуктова група „домакински електроуреди“:

a. планиране на действията (детайлен подход по отношение на действията по надзор на пазара)

a. провеждане на работни срещи по проекта (протоколи от срещи)

b. инструменти за осъществяване на надзор на пазара (ръководство за обмен на информация; информация за страните-членки, от кои продукти ще се вземат образци; чек-листове и/или насоки за използване на най-добри практики при осъществяване на надзор на пазара)

c. организиране изпитването на образците (критерии/параметри за изпитване, провеждане на търг за избор на изпълнител и сключване на договор, транспортиране на образците)

d. надзор на пазара (статистика за действия по надзор на пазара, вкл. брой на инспектираните продукти, оценените продукти и спрените продукти; брой посещение на икономически оператори; информация с описание на последващите действия, които ще се предприемат)

e. финален отчетен доклад (Този доклад се подготвя за съответната целева група (органи по надзор на пазара, потребителски организации, индустрия, стандартизационни органи, други заинтересовани страни) и представя ясно получените резултати, ползите и въздействието/ефекта от проведените съвместни действия за тази продуктова група.)