Съвместни действия по надзор на пазара JA 2016 GPSD

МНОГОНАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ “СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЗОР НА ПАЗАРА НА GPSD ПРОДУКТИ И ХАРМОНИЗИРАНИ ПРОДУКТИ“ (JA2016)

Цели на съвместните действия

Общата програма на съвместните действия цели да се постигне координиране на действията по надзор на пазара за различните продуктово-ориентирани групи по най-ефективен начин и да се осигурят възможности за по-нататъшна оценка и усъвършенстване на най-добрите практики в областта.

Структура на съвместните действия
Тридесет и три органа по надзор на пазара от 25 страни-членки участват в настоящите съвместни действия. Проектът се координира и управлява от PROSAFE и е с продължителност 26 месеца /от 01.09.2017г. до 30.10.2019г./. В проект JA2016 са включени 11 работни пакета, като ДАМТН участва в 8 от тях.

В проектът са заложени както продуктово-ориентирани дейности, така и хоризонтални дейности. Последните включват: управление на проекта /WP1/, разпространение на информацията /WP2/, оценка на риска /WP3/ и обмяна на опит /WP4/).

Продуктово-ориентираните дейности с участието на ДАМТН се отнасят за продуктови групи: електрически играчки /WP8/; домакински електроуреди (грижа за косата) /WP9/; електрически инструменти (ударни бормашини) /WP10/; лични предпазни средства (оборудване за катерене) / WP11/.

Специфичните дейности в рамките на съвместните действия са:

WP1 Управление на проекта – участници са PROSAFE, Social Ministry, FPS Economy, CCP, SAMTS, MINGO, CCPS, EMS, CTI, CBP, TUKES, DGCCRF, MEBW, STMUV, Bremen, OFR, ROGA, MDC, CA, CCPC, CRPC, SCRPA, ILNAS, MCCAA, DSB, UOKIK, DGC, NACP, STI, AECOSAN, SNESB

PROSAFE, подпомаган по подходящ начин от консултантите и страните-участнички, ще осигури цялостното управление на проекта. Основните задачи ще бъдат: да организира срещите по проекта; да координира отделните дейности; да събира и разпространява резултатите от страните-членки; да следи работата по проекта; да участва в дейностите по разпространение на информацията и да изготвя доклади и бележки.

Изпълнението на хоризонталните дейности на JA2016 ще позволи координация с другите изпълнявани понастоящем съвместни действия. Най-добрите практики, разработени при предишните проекти за съвместни действия, ще бъдат усъвършенствани и използвани и при JA2016.

С този работен пакет на практика се осигурява координацията на съвместните действия по продуктови групи, на работата по хоризонтални въпроси, както и на комуникационните дейности.

WP2 Разпространение на информацията – участници са PROSAFE, Social Ministry, FPS Economy, CCP, SAMTS, MINGO, CCPS, EMS, CTI, CBP, TUKES, DGCCRF, MEBW, STMUV, Bremen, OFR, ROGA, MDC, CA, CCPC, CRPC, SCRPA, ILNAS, MCCAA, DSB, UOKIK, DGC, NACP, STI, AECOSAN, SNESB

Една от характеристиките на проекта е да се гарантира, че всички държави-членки, участващи в съвместните действия, използват резултатите от всички отделни, специфични за продукта дейности. Използването на резултатите ще помогне и осигури възможно най-голямо географско покритие на ефекта от програмата.

Дейностите на страните-членки се координирани чрез работен план и информационен план, които ще бъдат приети в началото на съвместните действия. Всички страни-членки ще бъдат уведомени за резултатите от всички продуктови дейности, като се очаква тези резултати да бъдат взети под внимание при осъществяване надзора на националните пазари.

Последващите дейности ще да бъдат осъществявани в две насоки: Общата информация за резултатите от действието (например статистика на дейностите и резултатите) ще бъде разпространена по начин, който всеки орган сметне за подходящ – интернет страници, вестници и т.н. Конкретните резултати, например от проверките на един конкретен продукт, ще бъдат последвани от съответни действия на пазара.

През 2017 г. се планира организирането на Работен семинар по Надзор на пазара, който да се фокусира върху управлението на проекта и други хоризонтални дейности. Това ще осигури възможност за преглед на напредъка и представяне на специфичните аспекти на работата на PROSAFE в рамките на съвместните действия по надзор на пазара.

Изпълнението на външно ориентираните дейности ще доведе до интензивна комуникация и вътре в проекта. Ежедневната комуникация ще се поддържа чрез система за управление на документите на PROSAFE, която ще бъде споделяна между участниците в проекта. В резултат на тази комуникация се изготвя вътрешен бюлетин, който ще се разпраща чрез електронна поща до всички участници няколко пъти в годината. Ще се организира и годишна конференция.

WP3 – Оценка на риска – участници са STMUV, PROSAFE, FPS Economy, SAMTS, MINGO, CTI, DEPA, DGCCRF, MEBW, OFR, CA, SCRPA, NACP, STI

Групата за оценка на риска работи като фокусна точка за всички дейности по оценка на риска на PROSAFE и през 2006 г. е осъществила обучение на държавите-членки при практическото прилагане на методите за оценка на риска. Групата също така поддържа типови форми за оценка на риска и актуализира базата данни с вероятностни фактори, които служат като помощ за органите на държавите-членки, когато искат да разработят сценарии за оценка на риска или да определят вероятности за отделните стъпки в сценария. Формулярите за оценка на риска, разработени за всеки продукт, служат за идентифициране на най-добрите практики, които могат да се използват на национално равнище дори след приключването на проектът на съвместните действия.

WP4 – Непрекъснато подобряване на дейностите по надзор на пазара – участници са MCCAA, PROSAFE, SAMTS, MINGO, DGCCRF, CA, SCRPA, UOKIK, STI

Процесът на непрекъснато подобряване на дейностите по надзор на пазара чрез партньорски проверки осигурява платформа за държавите-членки да извършват конкретна партньорска оценка на тяхната организация и да предлагат подобрения или решения за определена област в рамките на техните дейности за надзор на пазара. Освен това, партньорските оценители също ще спечелят от този опит, като идентифицират и научат най-добрите практики на самия приемащ орган.

Идентифицирани са следните задачи:
– Да се извършат и докладват две партньорски проверки;
– Да се разпространят докладите от партньорските проверки до всички органи по надзор на пазара, като се качат в сайта на PROSAFE, в частта му, достъпна само за членове. Да продължи да се актуализира и подобрява начина, по който се извършват партньорските проверки сред органите по надзора на пазара.

WP8 – Електрически играчки – участници са CCPS, PROSAFE, FPS Economy, SAMTS, CTI, CBP, DGCCRF, MDC, CRPC, CA, SCRPA, MCCAA, UOKIK, STI, AECOSAN, KEMI

Играчките отново се предлагат като клас продукти, поради важността на този конкретен сектор. Ясно е, че това е значителна продуктова група. Изборът на конкретния продукт е резултат от установяването на приоритет, заложен в рамките на JA2013. Списъкът с приоритети за детските играчки ще бъде потвърден или допълнително актуализиран от тази работна група.

Фокусът на работата в рамките на съвместните действия ще бъде насочен върху електрическите играчки. Това ще включва надзорни дейности, изпитване на продукти, оценка на риска на изпитваните продукти и евентуални действия, ако е необходимо да се вземат. Подходящи методи за изпитване за другите продукти ще бъдат идентифицирани според нуждите в зависимост от продуктите, от които са взети проби.

Групата първоначално ще обсъди и представи предварителен анализ на риска от такива електрически играчки, като идентифицира основните рискове и в кои конкретни области работната група би искала да насочи вниманието си, като се вземат предвид и всички бюджетни ограничения, свързани с тестовете, други възможни рискови фактори, които не могат да бъдат посочени по-горе, но които биха могли да имат особено значение по отношение на електрическите играчки.

Дейността ще премине през следните фази:
– Анализ на риска и на пазара: с цел да се разкрие естеството на пазара и риска, породен от продуктовата група. Анализът включва фактори като брой играчи на пазара, техния размер и зрялост, относителния дял на внос и производство, брой продукти на пазара, годишните продажби, статистика за нараняванията, данни от изследвания, резултати от предишни действия и познания на възникващите опасности.
– Критерии за подбор на образците: участниците решават за това как страните-членки ще проведат процеса на подбор и вземането на образци. Тази фаза включва и разработване на чек-листове и/или насоки за участниците.
– Органите по надзор на пазара на страните-членки ще посетят производители, вносители, търговци на едро и дребно, за да вземат образци за изпитване. Където е възможно ще се взимат образци и онлайн.

Процесът на пробовземане ще се координира в рамките на съвместните действия, а за извършеното ще изготвят доклади.
– Изпитване на продуктите в лаборатория: в тази фаза се включва цялата организация по изпитването на взетите проби.
– Оценка на риска: страните-членки ще обсъдят общите принципи за оценка на риска и ще извършат такава оценка на взетите от тях образци на продукти.
– Последващи действия спрямо несъответстващи продукти и обмен на информация за предприетите действия: органите по надзор на пазара на страните-членки ще консултират икономическите оператори за резултатите от оценката на риска и ще договорят подходящите мерки и последващи действия, които трябва да се предприемат.

WP9 – Домакински електроуреди (грижа за косата) – участници са UOKIK, PROSAFE, SAMTS, MINGO, EMS, CTI, TUKES, DGCCRF, CRPC, SCRPA, MCCAA, NACP, STI, AECOSAN, SNEB

Домакинските електроуреди отново се предлагат като клас продукти, поради важността на този конкретен сектор. Ясно е, че това е значителна продуктова група. Изборът на конкретния продукт е резултат от установяването на приоритет, заложен в рамките на JA2015. Списъкът с приоритети за домакинските електроуреди ще бъде потвърден или допълнително актуализиран ако е необходимо от тази работна група.

Фокусът на работата в рамките на съвместните действия ще бъде насочен върху електрическите уреди – грижа за косата. Това ще включва надзорни дейности, изпитване на продукти, оценка на риска на изпитваните продукти и евентуални действия, ако е необходимо да се вземат. Подходящи методи за изпитване за другите продукти ще бъдат идентифицирани според нуждите в зависимост от продуктите, от оито са взети проби.

В допълнение, за тези видове продукти е съществено важно да се знае как производителят е оценил съответствието им с изискванията на директива „Ниско напрежение“ (LVD). Затова по време на съвместните действия ще се проверяват ЕС-декларацията за съответствие и съответните части на техническото досие (TF).

Участниците в проекта ще осъществят съвместни действия по надзор на пазара, като тези действия ще се извършват координирано и всеки орган ще наблюдава своя национален пазар. Проекта включва провеждането на 6 работни срещи /включително и 2-дневна среща със заинтересованите страни/, изпитване на 105 продукта (прогнозно), а резултатите ще бъдат представени на финалната конференция.

Съвместните действия ще се изпълняват в следните няколко фази:
– Анализ на риска и на пазара: с цел да се разкрие естеството на пазара и риска, породен от продуктовата група. Анализът включва фактори като брой играчи на пазара, техния размер и зрялост, относителния дял на внос и производство, брой продукти на пазара, годишните продажби, статистика за нараняванията, данни от изследвания, резултати от предишни действия и познания на възникващите опасности.
– Критерии за подбор на образците: участниците решават за това как страните-членки ще проведат процеса на подбор и вземането на образци. Тази фаза включва и разработване на чек-листове и/или насоки за участниците.
– Органите по надзор на пазара на страните-членки ще посетят производители, вносители, търговци на едро и дребно, за да вземат образци за изпитване. Където е възможно ще се взимат образци и онлайн. Процесът на пробовземане ще се координира в рамките на съвместните действия, а за извършеното ще изготвят доклади.
– Изпитване на продуктите в лаборатория: в тази фаза се включва цялата организация по изпитването на взетите проби.
– Оценка на риска: страните-членки ще обсъдят общите принципи за оценка на риска и ще извършат такава оценка за взетите от тях образци на продукти.
– Последващи действия спрямо несъответстващи продукти и обмен на информация за предприетите действия: органите по надзор на пазара на страните-членки ще консултират икономическите оператори за резултатите от оценката на риска и ще договорят подходящите мерки и последващи действия, които трябва да се предприемат.

WP10 – Електрически инструменти (ударни бормашини) – участници са PROSAFE, SAMTS, MINGO, MEBW, Bremen, ROGA, CRPC, SCRPA, MCCAA, UOKIK

Работата по група електрически инструменти започна в рамките на JA2014. Един от резултатите от работата на JA2014 бе, че електрическите инструменти влязоха в приоритетния списък. Списъкът с приоритети за домакинските електроуреди ще бъде потвърден или допълнително актуализиран ако е необходимо от тази работна група. Работата ще включва надзорни дейности, изпитване на продукти, оценка на риска на изпитваните продукти и евентуални действия, ако е необходимо да се вземат. Подходящи методи за изпитване за другите продукти ще бъдат идентифицирани според нуждите в зависимост от продуктите, от които са взети проби.

Участниците в проекта ще осъществят съвместни действия по надзор на пазара, като тези действия ще се извършват координирано и всеки орган наблюдава своя национален пазар. Проектът предвижда провеждането на 6 работни срещи /включително и 2-дневна среща със заинтересованите страни/, изпитване на 105 продукта (прогнозно), а резултатите ще бъдат представени на финалната конференция.

Работата по тези съвместни действия разбира се, ще се координира и осъществява в близко сътрудничество със стандартизационните комитети, работещи в тази продуктова област. Съвместните действия ще подпомогнат дейността по дефиниране и проверка на използваните методи за изпитване, възпроизводимостта на тестовете и т.н.

Съвместните действия за тази продуктова група ще се изпълняват в следните няколко фази:
– Анализ на риска и на пазара: с цел да се разкрие естеството на пазара и риска, породен от продуктовата група. Анализът включва фактори като брой играчи на пазара, техния размер и зрялост, относителния дял на внос и производство, брой продукти на пазара, годишните продажби, статистика за нараняванията, данни от изследвания, резултати от предишни действия и познания на възникващите опасности.
– Критерии за подбор на образците: участниците решават за това как страните-членки ще проведат процеса на подбора и вземането на образци. Тази фаза включва и разработване на чек-листове и/или насоки за участниците.
– Органите по надзор на пазара на страните-членки ще посетят производители, вносители, търговци на едро и дребно, за да вземат образци за изпитване. Където е възможно ще се взимат образци и онлайн. Процесът на пробовземане се координира в рамките на съвместните действия, а за извършеното се изготвят доклади.
– Изпитване на продуктите в лаборатория: в тази фаза се включва цялата организация по изпитването на взетите проби.
– Оценка на риска: страните-членки ще обсъдят общите принципи за оценка на риска и ще извършат такава оценка за взетите от тях образци на продукти.
– Последващи действия спрямо несъответстващи продукти и обмен на информация за предприетите действия: органите по надзор на пазара на страните-членки ще консултират икономическите оператори за
резултатите от оценката на риска и ще договорят подходящите мерки и последващи действия, които трябва да се предприемат.

WP11 – Лични предпазни средства (оборудване за катерене) – участници са: PROSAFE, FPS Economy, SAMTS, MINGO, MEBW, ROGA, CA, CRPC, ILNAS, MCCAA, DSB

JA2016 ще стартира работа по личните предпазни средства. Една от основните цели ще бъде да се изработи списък с приоритети. Това е необходимо, тъй като продуктовият сектор е твърде голям, за да бъде обхванат от единични съвместни действия.

Оборудването за катерене беше избрано като първи специфичен продуктов клас за съвместните действия през JA2016, в резултат на общата задача за определяне на приоритетите на съвместните действия, провеждани между държавите-членки. Работата ще включва надзорни дейности, изпитване на продукти, оценка на риска на изпитваните продукти и евентуални действия, ако е необходимо да се вземат. Подходящи методи за изпитване за другите продукти ще бъдат идентифицирани според нуждите в зависимост от продуктите, от които са взети проби.

Участниците в проекта ще осъществят съвместни действия по надзор на пазара, като тези действия се извършват координирано и всеки орган наблюдава своя национален пазар. Проектът включва провеждането на 6 работни срещи /включително и 2-дневна среща със заинтересованите страни/, изпитване на прогнозно 210 продукта, а резултатите ще бъдат представени на финалната конференция.

Работата по тези съвместни действия разбира се, ще се координира и осъществява в близко сътрудничество със стандартизационните комитети, работещи в областта на личните предпазни средства. Съвместните действия ще подпомогнат дейността по дефиниране и проверка на използваните методи за изпитване, възпроизводимостта на тестовете и т.н.

Съвместните действия за тази продуктова група ще се изпълняват в следните няколко фази:
– Анализ на риска и на пазара: с цел да се разкрие естеството на пазара и риска, породен от продуктовата група. Анализът включва фактори като брой играчи на пазара, техния размер и зрялост, относителния дял на внос и производство, брой продукти на пазара, годишните продажби, статистика за нараняванията, данни от изследвания,
резултати от предишни действия и познания на възникващите опасности.
– Критерии за подбор на образците: участниците решават за това как страните-членки ще провеждат процеса на подбора и вземането на образци. Тази фаза включва и разработване на чек-листове и/или насоки за участниците.
– Органите по надзор на пазара на страните-членки ще посетят производители, вносители, търговци на едро и дребно, за да вземат образци за изпитване. Където е възможно ще се взимат образци и онлайн. Процесът на пробовземане се координира в рамките на съвместните действия, а за извършеното ще изготвят доклади.
– Изпитване на продуктите в лаборатория: в тази фаза се включва цялата организация по изпитването на взетите проби.
– Оценка на риска: страните-членки ще обсъдят общите принципи за оценка на риска и ще извършат такава оценка за взетите от тях образци на продукти.
– Последващи действия спрямо несъответстващи продукти и обмен на информация за предприетите действия: органите по надзор на пазара на страните-членки ще консултират икономическите оператори за резултатите от оценката на риска и ще договорят подходящите мерки и последващи действия, които трябва да се предприемат.