Съвместни действия по надзор на пазара на хармонизирани продукти – JAHARP18

СТАРТИРАНЕ НА МНОГОНАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ “СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЗОР НА ПАЗАРА НА ХАРМОНИЗИРАНИ ПРОДУКТИ 2018” (JAHARP18)

Начало на проекта беше дадено на встъпителна конференция, която се проведе на 21 и 22 януари в седалището на PROSAFE в Брюксел. Освен представители на държавите членки, които ще се включат в дейностите по JAHARP18, участие взеха и служители на Европейската комисия, председатели на групи за административно сътрудничество (AdCo групи), потребителски асоциации, браншови организации и др.

Проектът е с продължителност 28 месеца и се финансира от ЕС. Партньори са 11 органа по надзор на пазара от 9 страни членки. Съвместните действия са структурирани в две специфични продуктови дейности:

  • Плавателни съдове за отдих – участват България, Финландия, Франция, Латвия, Малта, Португалия, Швеция и Швейцария като наблюдател. Тази дейност ще се ръководи от Р България, в частност от ДАМТН. Предвидено е вземане на образци и изпитване на надуваеми лодки и малки открити плавателни съдове до 6 м.
  • Електрически уреди – участват България, Хърватия, Кипър, Финландия, Малта и Швеция. Дейността ще се ръководи от Финландия. В рамките на проекта ще се изпитат преносими отоплители за стаи.

 Целите на JAHARP18 са:

  • Да се установи нивото на съответствие и безопасност на продуктите, попадащи в обхвата на съответните директиви.
  • Да се увери, че проблемните продукти са приведени в съответствие или изтеглени от пазара.
  • Да бъде намален рискът от инциденти, като по този начин се подобри защитата на здравето и безопасността на европейските потребители.
  • Да се ограничи нелоялната конкуренция, породена от присъствието на пазара на несъответстващи продукти.
  • Да бъдат информирани икономическите оператори и други заинтересовани страни за установените проблеми, за да се осигури устойчиво повишение на нивото на съответствие и безопасност на продуктите.

 JAHARP18 съдържа и хоризонтални дейности, с които се цели да се максимизира очаквания ефект от проекта чрез подобряване на оперативните методи на действие и установените добри практики, обмяна на опит и знания. Координираните действия допринасят за постигането на общ подход в дейностите по надзор на пазара на територията на единния пазар и повишаване престижа на надзорните органи.