Съвместните действия по надзор на пазара на хармонизирани продукти 2021 (JAHARP 2021 Omnibus)

JAHARP 2021 Omnibus 

JAHARP2021-10 project – Support to Article 4

 

Съвместните действия по надзор на пазара на хармонизирани продукти 2021 (JAHARP 2021 Omnibus) представляват портфолио от проекти, финансирани от Европейския съюз (EС). То съдържа 7 продуктови области и 3 хоризонтални /изграждащи капацитет дейности, които ще се изпълняват в синергия в период от 24 месеца. Общо 45 органа по надзор на пазара (ОНП) от 25 страни участват в това портфолио от проекти.

JAHARP2021-10 е един от трите проекта в изпълнение на хоризонтални дейности в рамките на JAHARP2021 Omnibus и цели да окаже подкрепа за ефективното прилагане на член 4 на Регламент (EС) 2019/1020 по надзор на пазара. Общият бюджет на проект JAHARP2021-10 е €111,106 с ко-финансиране от EС в размер на € 99,995 (90 %). 5 органа по надзор на пазара от 4 страни участват в изпълнението на тази дейност, считано от 01.07.2022 г.: Белгия, България (ДАМТН и КЗП), Франция и Португалия.

Цели на JAHARP2021-10:

• Да се определи и осъзнае степента, която е постигната към момента по прилагането на член 4, както и съпътстващите предизвикателства и възможностите за подбряване.
• Да се предприемат мерки от ОНП за по-добро прилагане на член 4 и да се изготвят приложими предложения за по-ефективна регулаторна рамка.
Проектът цели изготвянето на документи като:
• Оперативни ръководства и чек-листове за ОНП във връзка с прилагането на член 4
• Препоръки към Европейската комисия за ревизия на член 4 и на нейните работни документи/ гайдове (ако е необходимо)
Следните задачи ще се реализират по отношение прилагането на член 4:
• Обмен на гледни точки между ключовите заинтересовани страни относно прилагането на член 4 към момента
• Дискусия с ключовите заинтересовани страни на първите постигнати резултати и проблемите по прилагането
• Изготвяне на препоръки към ОНП и ИО относно добри практики по прилагането
• Изготвяне на препоръки за подобряване и изменение на член 4 и на относимите изисквания и документи (ако е необходимо).

Какво трябва да се направи още:

• Да се подобри информираността и разбирането на ИО относно техните задължения свързани с прилагането на член 4
• Да се подобри постигнатото от ИО съответствие
• Да се постигне максимално повишаване на съответствието като се отчита използването на ограничените ресурси на ОНП
• Специално: Към 16 юли 2023 Комисията трябва да подготви оценка за прилагането на член 4 (Регламент (ЕС) 2019/1020, член 42, §3). Очаква се този проект да подпомогне подготовката по оценката на Регламент (EС) 2019/1020, която трябва да завърши към 26.12.2026 г.

Очаквани резултати:

• Обобщаване на придобития до момента опит от ОНП и ИО
• Повишаване съответствието с изискванията на Регламент (EС) 2019/1020
• Подобряване профила на надзора на пазара
• Разработване и промотиране на добри практики
• Препоръки за справяне с новите предизвикателства и използване на възможностите.