Съвместните действия по надзор на пазара JAHARP 2022

JAHARP 2022

JAHARP2022 – Подкрепа от ЕС на съвместни действия по надзор на пазара за нехранителни продукти

Проектът е подготвен през 2022 г. и подписан през 2023 г. със срок на изпълнение 24 месеца. Той обхваща клъстер от 5 под-проекта, включващи продуктови и хоризонтални дейности, стартира на 01.04.2023 г. и ще се изпълнява до м. март 2025 г.  Финансирането на дейностите е 90 % със средства на ЕК (вземане на проби и изпитване на продукти, разработване на документи по  хоризонталните дейности, работни присъствени и онлайн срещи на експертите, публикуване на информация и документи и т.н.).

Основните цели на проекта са:

  1. Недопускане на несъответстващи продукти на Единния пазар на ЕС;
  2. Подкрепа за прилагането на Регламент (EU) 2019/1020 относно надзор на пазара и съответствие на продуктите.

Проектът е клъстер от 5 отделни под-проекта, които се изпълняват едновременно. В рамките на изпълнението на 4 от под-проектите ще се осъществяват продуктови дейности (перални, промишлени хладилници, соларни панели, отоплителни печки с пелети, верижни триони, зарядни станции за електрически автомобили и т.н.), а по един от тях – 2 хоризонтални дейности. Търси се максимална синергия и ефект от изпълнението им, повишаване ефикасността на осъществявания надзор на пазара и обмяна на добри практики на европейско ниво.

ДАМТН участва в под-проект JAHARP2022-04 с 2-те хоризонтални дейности, съответно по работни пакети „Хармонизиране на методологии по надзор на пазара“ и “Разменени (взаимни) визити“.