Процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа за нуждите на ДАМТН“

С Решение №А-603 от 4.12.2012 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа за нуждите на ДАМТН“

Уникален номер на поръчката: 00808-2012-0009

Обявление за поръчката

  1. Заглавна страница
  2. Съдържание на документацията
  3. Решение за откриване на процедурата
  4. Обявление за обществената поръчка
  5. Описание на предмета на поръчката и техническа спецификация
  6. Условия за участие и указания за подготовка на офертата. Сключване на договор
  7. Критерий за оценка на офертите
  8. Проект на договор
  9. Приложения – образци на документи

– Разяснение на постъпил въпрос по документацията за участие – 03.01.2013 г.
– Разяснение на постъпил въпрос по документацията за участие – 03.01.2013 г.
Отваряне на ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана мрежа за нуждите на ДАМТН”

Share this post